Employer branding : En kvalitativ studie om hur företag arbetar med intern employer branding för att behålla personal

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Rörligheten på arbetsmarknaden är en aktuell fråga där krav ställs mot organisationerna för att uppfylla de anställdas behov. Det blir därmed extra viktigt för företagen att behålla sin personal eftersom de lätt kan gå till en annan arbetsgivare. Ett effektivt sätt att behålla sina anställda kan vara att ha ett välutvecklat employer branding som även kallas för arbetsgivarvarumärke. Syftet med studien var att få en bättre förståelse om hur organisationer inom olika branscher arbetar med intern employer branding och att därefter hitta framgångsfaktorer för att förbättra dess förmåga att behålla sin personal. För att uppnå syftet med denna studie genomfördes en kvalitativ forskningsansats. Därav genomfördes fem semistrukturerade intervjuer. Urvalet valdes slumpmässigt från olika organisationer inom HR eller employer branding-ansvariga. Studiens empiriska data inkluderar intervjuer från olika organisationer som är benämnda efter A-E. Studiens resultat visar underliggande teman av kompetensutveckling, karriärvägar, ledarskapet hos chefer och förändring av anställdas beteende för att anknyta till organisationens värderingar. Organisationerna kan därmed använda sig av dessa framgångsfaktorer för att med större möjlighet få ett mer effektivt internt employer brand.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)