Samernas situation i Sverige: De internationella organisationernas betydelse för samernas relation till den svenska staten

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Ursprungsfolk är idag en av de mest utsatta folkgrupperna i världen men den problematik de möter förknippas främst med förhållandena i u-länder och inte med förhållandena i ett i-land som Sverige. Samerna i Sverige har genom historien och i nutid utsatts för grov diskriminering och gör idag anspråk på självbestämmande och förbättrade förhållanden enligt internationell rätt. Denna uppsats ska därför utreda ursprungsfolks situation i Sverige genom en fallstudie av samerna som undersöker vilken betydelse de internationella organisationerna FN, ILO, EU och ursprungsfolks NGO:er har haft för utvecklingen av ursprungsfolksrättigheter och dess implementering i Sverige. Genom Ted Robert Gurrs teori om minoritetsgruppers konflikter med staten ska jag visa på allvaret i samernas utsatthet och konfliktfyllda relation till svenska staten och hur internationella organisationer haft avgörande betydelse för utvecklingen av ursprungsfolksrättigheter och implementeringen av dem i Sverige samt för samernas möjlighet att genom fredliga politiska strategier verka för sina rättigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)