Arbetsrätten vid partiella företagsförvärv : Med utgångspunkt i förvärvsmetodernas skatterättsliga följder

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Företagsförvärv ger ofta upphov till arbetsrättsliga och skatterättsliga frågor där många människor och stora belopp är inblandade. I samband med partiella företagsförvärv ställs dessa frågor på sin spets, i och med att svåra gränsdragningar måste göras när ett bolag delas upp. Dessa gränsdragningar görs dessutom på olika grunder i olika rättsområden. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan en misslyckad personalövergång innebära stora kostnader samt risker för konflikter. En skatterättsligt oförmånlig utgång är också kostsam. Av den anledningen har vi, i denna uppsats, valt att lägga fokus på arbetsrättsliga och skatterättsliga frågor vid partiella företagsförvärv. Dessa frågor behandlas på följande sätt. Först görs en genomgång av relevanta rättsregler inom arbetsrätt, skatterätt och bolagsrätt, för att måla upp en någorlunda nyanserad bild av både den arbetsrättsliga bedömningsgången och de skatterättsliga och bolagsrättsliga ramar inom vilka förvärvsmetoderna ligger. Mot denna bakgrund har vi valt att ställa upp tre exempel som illustrerar hur metoderna kan tillämpas för att uppnå olika arbetsrättsliga effekter. Exemplen är utformade för att täcka flertalet av de regelverk som har utretts i uppsatsens första del. Slutligen görs en samlad utvärdering av resultaten. Själva förvärvsmetoden i sig sätter upp ramarna inom vilka arbetsrätten kan tillämpas, men det är den önskade arbetsrättsliga följden som styr valet av förvärvsmetod och dess utformning. Önskade följder vad gäller arbetstagare kan uppnås samtidigt som en skatterättsligt förmånlig behandling är möjlig. Genomförandet av ett partiellt företagsförvärv, med beaktande av skatterättsliga former och arbetsrättsliga följder, kan således innebära en lyckad ”cherry-pick”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)