Sökning: "Att undervisa skönlitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Att undervisa skönlitteratur.

 1. 1. Using Literature as a Teaching Medium in English Classes in Sweden  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lamar Aziz; [2021]
  Nyckelord :teaching fiction; language development; critical thinking; social and cultural awareness; English curriculum for secondary school.; Att undervisa skönlitteratur; språkutveckling; kritiskt tänkande; social och kulturell medvetenhet;

  Sammanfattning : There is a great tendency in using literature as a medium of language teaching because literature plays an essential role in developing the students’ language skills. It also helps them in acquiring cultural experiences and to attain a better understanding of the literary texts. LÄS MER

 2. 2. Dags att främja intresset för skönlitterär läsning! : En kvalitativ intervjustudie med lärare i årskurs 1–3 om hur de arbetar för att främja intresset för skönlitterär läsning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Linnea Blomqvist; [2021]
  Nyckelord :Läsintresse; skönlitteratur; stöttning; stimulerande läsmiljö; lärare; grundskola.;

  Sammanfattning : Enligt resultatet av flera läsvaneundersökningar sker årligen en minskning av antalet barn och unga som läser skönlitteratur av eget intresse. Utifrån detta resultat har en fråga väckts angående hur lärare menar att de genom stöttning samt skapandet av stimulerande läsmiljöer kan främja intresset för skönlitterär läsning hos elever i årskurs 1–3. LÄS MER

 3. 3. Utveckla historiemedvetande hos elever genom film och skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Alice Borglin; Julia Svensson; [2021]
  Nyckelord :film; historiemedvetande; historia; historisk empati; källkritik; multimodalitet; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att undersöka vad forskning säger om hur skönlitteratur och film kan hjälpa elever att öka sitt historiemedvetande inom historieämnet. Att undervisa så att eleverna blir engagerade och motiverade inför ett arbete inom ett speciellt område kan vara utmanande men är också avgörande för att de ska kunna ta åt sig ny information. LÄS MER

 4. 4. Pandemins digitala svenskämne : En kvalitativ studie om gymnasielärare erfarenheter av att undervisa i svenskämnet på distans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Anna Haraldsson; Casandra Ikonen; [2021]
  Nyckelord :coronapandemi; didaktik; distansundervisning; läsning; svenskämnet;

  Sammanfattning : Vi ämnar utveckla förståelse för hur gymnasielärare i svenskämnet har upplevt skiftet från klassrumsundervisning till distansundervisning med särskilt intresse av läsning. Metoden utgörs av kvalitativa intervjuer med fyra verksamma svensklärare. LÄS MER

 5. 5. "Att läsa är jätteviktigt..." : En studie om vad elever 9-16 år väljer att läsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Petra Revemark; Marina Walldorf; [2021]
  Nyckelord :Läslust; läsundervisning; läsvanor; motivation; sociala medier.;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att få kunskap om vad elever läser, deras läsvanor och läslust i åldrarna 9-16 år, så att lärare och speciallärare ska kunna möta elevers intresse och entusiasm och stimulera deras läsutveckling. De tre frågeställningarna löd: Hur ofta och vad läser barn i åldern 9-16 år? Vad är elevers uppfattning om läsning? samt vad kan och brukar lärare göra för att motivera elevernas läsintresse? Vi har utgått från det sociokulturella perspektivet som menar att människan använder sig av sina olika resurser, såväl språkliga, intellektuella som fysiska för att ta till sig kunskap. LÄS MER