Sverige och Rysskräcken?

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Media har en väldigt betydande roll i hur vi uppfattar det som sker runt om i världen. Uppfattningen vi får utifrån en händelse beror till stor del av hur media rapporterar kring den händelsen. Ryssland anses vara ett land som idag kan väcka en del känslor i olika sammanhang, allt från utrikespolitik till idrottsvärlden. I början av 2014 skrevs det mycket om Ryssland i samband med Ukraina konflikten. En konflikt som FN och västvärlden fördömt Ryssland för. Studien syftar till att förstå hur rysktalande och svenska medborgare upplever medierapporteringen kring Ryssland. Målet har varit att ta reda på om media kan ha påverkat människors uppfattning om Ryssland beroende på hur rapporteringen sett ut men även hur relationen mellan Sverige och Ryssland upplevts. Den metod som valdes för studien var kvalitativ intervju där intervjupersonerna var både rysktalande samt svenska medborgare. Resultatet har visat att samtliga respondenter upplevt att medierapporteringen kring Ryssland har varit negativ. Anledningarna till att rapporteringen upplevts negativ har varit olika både bland rysktalande och svenska medborgare. Samtliga respondenter menar även att nyhetsrapporteringen i media kan påverka ens uppfattning om Ryssland på så sätt att läsaren antingen inte är insatt i ämnet eller inte kritiskt granskat informationen som tagits del av och bildat sin uppfattning utifrån det media valt att framhäva. Vidare menar respondenterna att media med all rätt kan ifrågasätta den ryska politiken men menar samtidigt att det inte rättvist att svartmåla Ryssland. Den dåliga relationen mellan Sverige och Ryssland beror säkerligen på staternas olika ideologier, värderingar och intressen som varit en stor påverkan för hur relationen ser ut men även en förklaring till varför medierapporteringen ser ut som den gör.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)