Effekten av proteintillskott på kroppssammansättning vid viktnedgång hos överviktiga och obesa

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Effekten av proteintillskott på kroppssammansättning vid viktnedgång hos överviktiga och obesa - En systematisk översiktsartikel Författare: Jonny Trinh och Tilda Olsson Handledare: Therese Karlsson Examinator: Anna Winkvist Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2021-04-01 Bakgrund: Övervikt och fetma har utvecklats till en global epidemi de senaste decennierna, där risken för samsjuklighet ökar. För att gå ned i vikt måste energiintaget understiga energiförbrukningen. Viktnedgång leder till förlust av både fettfri massa och fettmassa. Användning av proteintillskott har föreslagits som ett medel för att motverka förlusten av fettfri massa, samt främja förlusten av fettmassa. Det finns ett behov av att undersöka det vetenskapliga underlaget för användning av proteintillskott vid viktnedgång. Syfte: Avsikten med denna systematiska översikt är att undersöka ifall fullvärdigt proteintillskott har någon effekt på kroppssammansättningen vid viktnedgång hos vuxna som är överviktiga och obesa, och med det eventuellt bidra till det aktuella kunskapsläget. Sökväg: En systematisk litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed och Scopus, samt genom ”snowballing” av två metaanalyser i syfte att hitta underlag för översikten. I sökningen användes MeSH-termer som ”Dietary Supplements” och ”Weight Loss”, synonymer samt fritextord. Urvalskriterier: Inklusionskriterier var randomiserade kontrollerade studier gjorda på människor och skrivna på svenska eller engelska, ålder 18–70 år, överviktiga eller obesa, fullvärdigt proteintillskott, avsiktlig viktnedgång med kalorirestriktion samt kroppssammansättning mätt med Dual-energy X-ray Absorptiometry eller Bioelectrical Impedance Analysis. Exklusionskriterier var bariatrisk kirurgi som viktminskningsmetod och studier där styrketräning ingick som intervention. Datainsamling och analys: Nio studier valdes ut för bedömning av risk för bias enligt mallen ”Bedömning av randomiserade studier (effekt av att tilldelas en intervention)” från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Fem studier uteslöts på grund av hög risk för bias. Tillförlitlighet för det sammanvägda resultatet bedömdes enligt GRADE. Resultat: Tre av fyra studier påvisade ingen signifikant effekt på den fettfria massan eller fettmassan mellan interventions- och kontrollgruppen medan en studie fann en signifikant positiv inverkan av vassleprotein på den fettfria massan och fettmassan. Slutsats: Denna systematiska översikt konkluderar att proteintillskott inte har någon effekt på kroppssammansättning vid viktnedgång hos överviktiga och obesa. Tillförlitligheten för det sammanvägda resultatet är lågt (++).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)