BARNS STILLASITTANDE SAMT BEHOVET AV FYSIOTERAPI I SKOLAN : En kvalitativ studie från ett fysioterapeutiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

Sammanfattning: Sammanfattning: Bakgrund: Stillasittande och fysisk inaktivitet har ökat bland barn och ungdomar i Sverige. Detta skapar storakonsekvenser för både den fysiska och psykiska hälsan. Fysioterapeuter som arbetar med barn och ungdomar hargod erfarenhet kring barn och ungdomars fysiska och psykisk hälsa. Därför vill vi undersöka dessa fysioterapeuterssyn på stillasittande samt vilka behov av fysioterapi de upplever hos barn och ungdomar. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa fysioterapeuters erfarenheter av barn och ungdomars stillasittandeoch fysisk inaktivitet samt fysioterapeuternas tankar om behovet av fysioterapi i skolan. Metod: Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Fem enskilda intervjuer utfördes med fysioterapeutersom arbetar med barn och ungdomar. Intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier: “Fysisk aktivitet är ingen självklarhet för barn”, “Barn hamnarutanför vården”, “Skolfysioterapeuten skulle kunna ha ett dynamiskt samarbete medvården” och “Skolfysioterapeutens kompetens kan öka barns hälsa”. Fysioterapeuterna som intervjuades sågstillasittande och fysisk inaktivitet som ett betydande problem för barn och ungdomars hälsa. Resultatet visade påatt fysioterapi som profession har god kunskap för att arbeta hälsofrämjande via skolan. Slutsats: Barn och ungdomars ohälsa ökar, i takt med ett ökat stillasittande och fysisk inaktivitet. Enskolfysioterapeut skulle kunna utföra behandling av motoriska svårigheter och psykisk ohälsa samt bidra till attutveckla det hälsofrämjande arbete i skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)