Buskar : användning i offentliga planteringar

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Idag används buskar framförallt i monotona samplanteringar där de betraktas som byggda element, synonyma med betong. Succession, dynamik och konkurrensstrategier har haft ingen eller mycket liten del i planeringen av gröna miljöer. Planeringen har därmed varit otillräcklig vilket resulterat i att buskplanteringar kräver stora skötselinsatser för låga visuella variationer. I många fall är buskar synonymt med otrygga miljöer och de har även blivit stämplade som oattraktiva, svårdefinierade och av lågt ekonomiskt värde. Denna uppsats bryter ner vad en buske är och hur de med en ökad förståelse för buskars livscykler, människans syn på visuella upplevelsevärden inom gröna miljöer och hur de på bästa sätt beskärs kan öka både artdiversiteten inom buskplanteringar, och därmed, förhoppningsvis, höja statusen för buskar i offentliga miljöer. Uppsatsen bygger på en litteraturstudie som mynnar ut i tre gestaltande planteringar. Planteringsförslagen riktar sig till att pröva de ingångsvärden, beskrivna i litteraturstudien, som behövs för att göra framgångsrika buskplanteringar med hög artdiversitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)