Sökning: "problemlösning lösningsstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden problemlösning lösningsstrategier.

 1. 1. Hur elever uttrycker matematiska resonemang vid problemlösning och vad de själva säger : Problemlösning ur ett elevperspektiv för elever i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för utbildning och lärande

  Författare :Olivia Sahlins; [2021]
  Nyckelord :Problemlösning; problemlösningsuppgifter; matematiska problem; kreativa resonemang; imitativa resonemang; matematiska resonemang; elevperspektiv.;

  Sammanfattning : Elever i grundskolan stöter på problemlösning i matematikämnet och skall därför utveckla flera förmågor för att ha möjligheten att anpassa lösningsstrategier till varje problem. Syftet med studien är att ur ett elevperspektiv undersöka hur elever med hjälp av matematiska resonemang löser två problemlösningsuppgifter. LÄS MER

 2. 2. Att lära för stunden eller för livet - En studie om hur elever genom kreativa och imitativa resonemang tillägnar sig kunskaper i matematik

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Malin Bergenholm; Agnes Törnqvist; [2020]
  Nyckelord :Imitativt; kreativt; algoritmiskt; resonemang och problemlösning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att öka förståelsen för hur val av resonemangstyp påverkar elevers lärande över tid. Två matchade grupper med elever i årskurs 8 fick antingen lösa uppgifter med givna lösningsstrategier eller uppgifter där de fick konstruera egna lösningar. LÄS MER

 3. 3. Matematikundervisning i socialt samspel : Att lära matematik genom problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Lisa Skandevall; Emelie Stenemo; [2020]
  Nyckelord :Matematikundervisning; socialt samspel; problemlösning; samarbete; de tidigare skolåren F-3;

  Sammanfattning : Hur lärare undervisar i matematik har relevans för elevers lärande i, attityd till och syn på ämnet. Framstående matematiker menar att om elever får samtala, diskutera och ta del av varandras lösningsstrategier, ges fler tillfällen att förstå matematiken gentemot vid enskilt arbete. LÄS MER

 4. 4. Lärarens undervisningsstrategier för att stödja elevers möjligheter till att resonera kreativt i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Indira Stevanovic; [2019]
  Nyckelord :kreativt resonemang; imitativt resonemang; undervisningsstrategier; helklassdiskussion; rika problemlösningsuppgifter; problemlösning.;

  Sammanfattning : Syftet för denna studie är att synliggöra möjligheter och eventuella hinder som kan framkomma i kommunikationen lärare-elev, elever emellan under arbetsgången med en rik matematisk problemuppgift. Data samlades in genom en observation, en intervju och elevproducerade uppgifter genom de sex teoretiskt anknutna begreppen. LÄS MER

 5. 5. Tal och tanke : hur problemlösningsdiskurser förändras genom samarbete

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Susanna All Carreberg; Lina Karlsson; [2019]
  Nyckelord :problemlösning; gemensam; lösningsstrategier; kommognition; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva processen som sker när elever arbetar tillsammans med en problemlösningsuppgift de tidigare inte kunnat lösa vid enskilt arbete. Fokus har varit på förändrad användning av Sfards (2008) nyckelbegrepp: ämnesspecifika ord, visuella mediatorer, rutiner och berättelser samt vilka diskursförändringar som synliggjorts. LÄS MER