Putins gasprojekt eller Kommunens framtid? En frameanalys av Nord Stream 2

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats utforskar hur problemframställningar är till gagn för omförhandlingar av maktrelationer mellan olika politiska nivåer. År 2016 fick Karlshamns kommun förfrågan av Nord Stream AG att upplåta sin hamn för lagring av rör till bygget av gasledningen. Kritiska röster hördes från statligt håll på grund av de säkerhetsrisker projektet kunde innebära, men med hänvisning till det kommunala självstyret kunde regeringen inte ingripa. Karlshamns kommun röstade därefter igenom förslaget. Regeringen responderade med ett kommittédirektiv som ämnar inskränka det kommunala självstyret i frågor som rör rikets säkerhet. Med frameanalys som metod undersöker denna uppsats vad framställningar av ett problem kan ha för implikationer för beslutsfattande, specifikt när det presenteras som en säkerhetsfråga. Detta analyseras utifrån teorier om makt, diskurs, frame, policy och säkerhetisering. Uppsatsen blottlägger hur maktbalansen för staten och kommunens kompetensområden kommit att förändras med bakgrund i statens problemframställning av fallet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)