The American Business Judgment Rule and Swedish Law - A Comparative Analysis of the American Business Judgment Rule and Its Eventual Counterpart in Swedish Law

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida svenska styrelseledamöter och verkställande direktörer kan förvänta sig att de svenska domstolarna prövar affärsbeslut på ett liknande sätt som de amerikanska domstolarna prövar affärsbeslut. Undersökningen möjliggör en komparativrättslig analys av huruvida det finns något i svensk rätt som liknar den i amerikansk rätt existerande BJR, vilket några svenska rättsvetenskapliga forskare hävdar. De amerikanska domstolarna är förhindrade att pröva affärsbeslut såvida BJR presumtionen inte är motbevisad. De amerikanska domstolarna presumerar att styrelseledamöterna fattade affärsbeslutet på ett tillfredsställande beslutsunderlag, i god tro och utifrån bolagets bästa intresse. Det finns motstridiga uttalanden om hur svenska domstolar prövar affärsbeslut enligt skadeståndsreglerna för styrelseledamöter och verkställande direktörer i svensk lag. Lindskog, Högsta domstolens tidigare ordförande, uttalar att Högsta domstolen har börjat använda ett metodansvar vid aktsamhetsbedömningen. Enligt metodansvaret är det övervägandena som ligger bakom ett beslut och inte beslutet som sådant som ska prövas. Några rättsvetenskapliga forskare uttalar att det faktum att verksamhetssyftet i 3 kap. 3 § ABL är vagt utformat ger styrelseledamöterna och verkställande direktören ett stort handlingsutrymme att uppfylla verksamhetssyftet och att fatta beslut inom den ordinarie affärsverksamheten. Andra rättsvetenskapliga forskare uttalar att svenska domstolar inte prövar huruvida ett affärsbeslut är oklokt och att styrelseledamöterna och den verkställande direktören vanligtvis inte blir skadeståndsansvariga för riskfyllda beslut inom den ordinarie affärsverksamheten. Ett svenskt domstolsbeslut visar dock att det inte finns några begränsningar i svensk rätt beträffande vilka affärsbeslut svenska domstolar kan pröva och att svenska domstolar oförhindrat kan göra en bedömning av affärsbeslut. Det verkar inte finnas en likhet mellan hur amerikanska domstolar prövar affärsbeslut enligt BJR och hur svenska domstolar prövar affärsbeslut enligt skadeståndsreglerna för styrelseledamöter och verkställande direktörer i svensk lag. Det finns tendenser som indikerar att något som liknar BJR finns i svensk rätt men det är oklart vilka de tillämpliga rekvisiten är i svensk rätt. Det finns dock tydliga rekvisit i amerikansk rätt som klargör under vilka omständigheter amerikanska domstolar kan pröva affärsbeslut. Den amerikanska BJR presumtionen utgör ett starkt skydd för amerikanska styrelseledamöter mot skadeståndsansvar. Det finns i svensk rätt inte en presumtionsregel som måste motbevisas för att domstolarna ska kunna pröva ett affärsbeslut. Detta innebär att svenska styrelseledamöter och verkställande direktörer inte verkar kunna fatta riskfyllda affärsbeslut utan rädsla för att bli skadeståndsansvariga. Det är därför missvisande att uttala att det i svensk rätt finns något som liknar den amerikanska BJR.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)