Styrelsens könsfördelning och dess effekt på företagets hållbarhetsprestation : en kvantitativ studie om förhållandet mellan BGD och CSP hos europeiska bolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Studien genomförs i syfte att undersöka om det finns ett samband mellan BGD (Board Gender Diversity) och total CSP (Corporate Social Performance) samt mellan BGD och miljödimensionen respektive den sociala dimensionen.   Metod: I studien antas en positivistisk forskningsfilosofi med hypotetiskt-deduktiv ansats. Två urval med olika bolagssystem undersöks. Totalt undersöks 403 europeiska bolag. 121 bolag med dualistiskt bolagssystem och 282 bolag med monistiskt bolagssystem. Studiens kvantitativa forskningsstrategi formas utifrån en longitudinell design vilken implementerats mellan åren 2008-2017. All data samlades in via Thomson Reuters Datastream och analyserades sedan i SPSS.   Resultat & slutsats: Studien finner ett signifikant positivt samband mellan BGD och total CSP samt mellan BGD och miljödimensionen respektive den sociala dimensionen. Företag med högre BGD tycks ha större benägenhet att investera i CSR. hållbarhetsprestation. Sambandet påvisas inom såväl det dualistiska som det monistiska bolagssystemet. BGD:s påverkanseffekt är dock starkare inom det monistiska bolagssystemet.   Examensarbetets bidrag: Med studien erhålls ny kunskap om relationen mellan BGD och total CSP samt mellan BGD och miljödimensionen samt den sociala dimensionen. Studien är bland de första att göra en jämförelse mellan det dualistiska och det monistiska bolagssystemet. Resultatet är relevant med hänsyn till att det ställs allt högre krav på företag att agera hållbart samt den pågående debatten om huruvida EU bör införa obligatorisk könskvotering i styrelser.     Förslag till fortsatt forskning: Ytterligare forskning på land- och branschnivå behövs då sambandet kan skilja sig åt mellan de olika länderna och branscherna, och således påverka logiken bakom obligatorisk könskvotering. Framtida forskning föreslås även inkludera det tredje bolagssystemet, mixed board structure. Vidare ges förslaget att titta närmre på företagsrisken och dess betydelse inom olika bolagssystem, dels med avseende på företagens hållbarhetsprestation, men även med avseende på BGD. Slutligen föreslås framtida forskning undersöka de enskilda CSP-dimensionerna närmre i syfte att utröna vad som kan ligga bakom BGD:s större inverkan på den sociala dimensionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)