Sökning: "åtgärdande arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden åtgärdande arbete.

 1. 1. Vägen till nya perspektiv - Specialpedagogers arbete i centralt team riktat mot förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Madeleine Ohlsson; [2019]
  Nyckelord :Handledning; Organisation; Profession; Specialpedagogens roll; Teamarbete;

  Sammanfattning : *Sammanfattning/Abstract: Ohlsson, Madeleine (2019). Vägen till nya perspektiv- Specialpedagogers arbete i centralt team riktat mot förskolan. The way to new perspectives - Special educators´ work in a central pre-school team. LÄS MER

 2. 2. Elevhälsans hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete : Uppfattningar utifrån ett tvärprofessionellt elevhälsoteam

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Emilsson; [2019]
  Nyckelord :Cross-professional teams; health promotion; prevention; pupils health; qualitative content analysis; Elevhälsa; förebyggande; hälsofrämjande; kvalitativ innehållsanalys; tvärprofessionella team;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elevhälsan är en väsentlig resurs för elevers lärande, utveckling och hälsa. Samsyn om hälsofrämjande-, förebyggande- och åtgärdande perspektiv är av betydelse för eleverna. Syfte: Att undersöka hur elevhälsans professioner uppfattar det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande uppdraget. LÄS MER

 3. 3. Elevhälsans arbete mot mobbning : Det förebyggande och åtgärdande arbetet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sofia Ankargren; Anna Sjöö; [2019]
  Nyckelord :Mobbning; elevhälsa; kränkande behandling; förebyggande; åtgärdande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studien är att få en ökad kunskap för elevhälsans arbete mot mobbning samt vad elevhälsan har för syn på mobbning gällande bidragande faktorer och konsekvenser. Vi avgränsade oss till att endast intervjua elevhälsan på låg- och mellanstadiet. LÄS MER

 4. 4. "För varje barn vi hjälper, är det ett annat barn vi inte hjälper" : En kvalitativ studie kring elevhälsans hälsofrämjande arbete med skolelevers psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rina Omeragic; [2019]
  Nyckelord :Health promotion; Mental health; Qualitative study; School health service; Students; Elevhälsa; Hälsofrämjande arbete; Kvalitativ studie; Psykisk hälsa; Skolelever;

  Sammanfattning : Skolans samlade elevhälsa ska utgöra en helhet som bistår verksamheten med hälsofrämjande och förebyggande insatser. De ska bedriva ett målinriktat arbete och skapa lärmiljöer som både främjar elevers hälsa och lärande. LÄS MER

 5. 5. Samverkan, en magisk uppkomst? : En studie kring skolkuratorers och lärares upplevelser av samverkan och förutsättningar för samverkan inom skolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Rakel Bylund; Sara Löfstrand; [2019]
  Nyckelord :Cooperation; Interprofessional; School counselor; School social work; Teacher; elevhälsa; lärare; samverkan; skolkurator; tvärprofessionell;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka och beskriva hur skolkuratorer respektive lärare upplever samverkan mellan deras professioner, vilka förutsättningar som ges till denna samverkan utifrån arbetssituation, arbetsgivare och yrkesutbildning samt hur detta skulle kunna utvecklas. Studiens empiri utgörs av semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra skolkuratorer och två grundskollärare. LÄS MER