Sökning: "”Barnets upplevelse”"

Visar resultat 1 - 5 av 436 uppsatser innehållade orden ”Barnets upplevelse”.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn i livets slutskede

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sif Poulsen; Johanna Eriksson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; upplevelse; pediatrisk palliativ vård; barn i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda barn i livets slutskede är en arbetsuppgift som ingår i många sjuksköterskors vardag och något de flesta sjuksköterskor kommer stöta på någon gång under sitt yrkesliv. Att vårda barn i livets slutskede är en påfrestande arbetsuppgift för sjuksköterskan som kan väcka många starka känslor. LÄS MER

 2. 2. Att ha barn med anorexia nervosa: : Föräldrars upplevelse av emotioner och stöd från vården

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Romeström; Ohlsson Karin; [2022]
  Nyckelord :anorexia nervosa; emotions; eating disorder; difficult parenting; caregivers support;

  Sammanfattning : Ätstörningsproblematik hos barn/ungdomar är  ett väl utforskat område, anhörigperspektivet är inte lika beforskat. Den forskning som finns förespråkar ofta familjebehandling där hela familjen inkluderas. Graden av psykisk belastning på föräldrar har visats ha påverkan på barnets tillfrisknande. LÄS MER

 3. 3. Stöd vid palliativ vård av barn : En kvalitativ litteraturstudie ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Alexandra Degerman; Hanna Evelyndotter; [2022]
  Nyckelord :Family-centered care; Parent; Palliative care; Pediatrics; Experience; Familjecentrerad vård; Förälder; Palliativ vård; Pediatrik; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den specialiserade palliativa vården av barn i Sverige är i dagsläget begränsad. Detta ställer stora krav på sjuksköterskan som ska synliggöra och tillgodose barnets önskemål och behov. Samtidigt ska sjuksköterskan även se de närståendes perspektiv och behov. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelse av hur anknytning främjas inom nationell högspecialiserad vård när barnet är vårdberoende under neonatalperioden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Gustafsson; Alexandra Asknor; [2022]
  Nyckelord :Attachment; parents’ experience; national specialized medical care; neonatal period; nursing; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år vårdas 110 nyfödda barn på barnkirurgiska center för en diagnos inom nationell högspecialiserad vård i Sverige. Anknytningen mellan barn och föräldrar påbörjas redan under fostertiden och fortsätter efter förlossningen. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelse av att närvara vid akut omhändertagande - En systematisk litteraturstudie.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Chris Karampela Enelycke; Katarina Rogius; [2022]
  Nyckelord :Akut omhändertagande; barn; familjecentrerad vård; föräldrar; närvaro; upplevelse.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Föräldrars närvaro med sina barn på sjukhus har inte alltid varit självklar. Idag förväntas dock föräldrarna alltid närvara med sina barn på sjukhuset, även i samband med akut omhändertagande. Det råder dock bland sjuksköterskor delade meningar gällande föräldrars närvaro under akut omhändertagande av deras barn. LÄS MER