Sökning: "6060"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet 6060.

 1. 1. Lever du som du lär ut? : En kvalitativ studie om lärares egna upplevelser gällande att vara fysiskt aktiva förebilder i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Öhling; Emelie Reyes; [2020]
  Nyckelord :Role model; teacher; physical education; adolescents; living habits; Förebild; lärare; idrott och hälsa; ungdomar; levnadsvanor;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att i Stockholmsområdet undersöka vad som har bidragit till den nuvarande fysiska aktivitetsnivån hos lärare i idrott och hälsa och om lärarna upplever att de bör vara en förebild för eleverna gällande fysisk aktivitet på skolan och i sitt privatliv. Vad anser lärarna i idrott och hälsa har bidragit till deras nuvarande fysiska aktivitetsnivå?  Vad för upplevelser har lärare i idrott och hälsa angående att vara en förebild för eleverna gällande fysisk aktivitet? Vad för upplevelser har lärare i idrott och hälsa angående att vara en förebild både på skolan samt i sitt privatliv? Metod Studien har använt ett kvalitativt tillvägagångssätt där sex intervjuer genomförts och analyserats. LÄS MER

 2. 2. High cycle fatigue properties of extruded 6060-T6, 6063-T6 and 6082-T6 : Influence of die lines and microstructure on fatigue in flat extruded aluminum profiles

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Sundström Robert; [2018]
  Nyckelord :fatigue; die lines; microstructure; extruded; extrusion; aluminum; aluminium; Al; AlMgSi; Al-Mg-Si; Mg-Si; Si-Mg; flat profile; 6xxx; 6000; utmattning; mikrostruktur; aluminium; aluminum; Al; AlMgSi; Al-Mg-Si; Mg-Si; Si-Mg; extrusion; extruderat; platt profil; 6xxx; 6000;

  Sammanfattning : Aluminum alloys are of great importance in the automotive and truck industries due to the weight savings that they can help to achieve. However, the use of such alloys in applications where they are subjected to alternating stresses requires knowledge about their fatigue behavior. LÄS MER

 3. 3. Natural ageing : Process parameters and temperature impact on natural ageing of aluminium profiles

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Författare :Michael Neuman; Fadi Alsaifi; [2017]
  Nyckelord :natural ageing; extrusion of aluminium profiles; effect on natural ageing; alloys; series 6005; 6063; 6060; kallåldring; extrudering av aluminiumprofiler; effekt av kallåldring; legeringar; serier 6005; 6063; 6060;

  Sammanfattning : It has been found that profiles delivered to customers in unaged (T4) statehave had different hardnesses despite using the same manufacturing process.It has emerged that the material have been stored different periods oftime before use and therefore have small variations in hardness. In furtherprocessing this may lead to problems. LÄS MER

 4. 4. Evaluating GQM+ Strategies Framework for Planning Measurement System

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Författare :Negin Asghari; [2012]
  Nyckelord :Goal-based measurement program; GQM; Goal definition; Goals and Strategies elicitation;

  Sammanfattning : Context. Most organizations are aware of the significance of software measurement programs to help organizations assess and improve the ways they develop software. Measurement plays a vital role in improving software process and products. However, the number of failing measurement programs is high and the reasons are vary. LÄS MER

 5. 5. Värdering av Google

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Leyla Fawzi Ekekrantz; Katarina Freudmann; William Heigard; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats söker svar på huruvida marknadens värdering av Google grundar sig på rimliga förväntningar om framtida omsättningstillväxt och vinstmarginal. För att besvara detta har kassaflödesmodeller använts genom ”baklängesberäkningar”, det vill säga att man utifrån en given aktiekurs estimerar vilka framtida förväntningar marknaden har på omsättningstillväxt och vinstmarginal. LÄS MER