Sökning: "Amanda Skog"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Amanda Skog.

 1. 1. Implementering av de äldres rättigheter enligt värdegrund i socialtjänstlagen : En kvalitativ studie om en grupp undersköterskors erfarenheter.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Skoglund; Ida Skog; [2020]
  Nyckelord :äldreomsorg; värdegrund; implementering; välfärd; arbetsmiljö; undersköterskor; decentralisering; socialtjänstlagen;

  Sammanfattning : Äldre är en utsatt grupp som ofta är i behov av stödinsats från välfärdssamhället (Jönson & Harnett, 2015). I Socialtjänstlagen (2010:427) 5 kap. 4 § framkommer det att den äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande enligt värdegrund. LÄS MER

 2. 2. Kallgatburgs färgpalett : gestaltning av friluftsanordningar i naturens färger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Vestberg; [2019]
  Nyckelord :färg; färgupplevelser; färgmaterial; naturreservat; friluftsanordningar; landskapsarkitektur; gestaltning;

  Sammanfattning : Att planera för - och genomföra - tillgänglighetsåtgärder för friluftsliv i skyddade natur är något som Naturvårdsverket och Länsstyrelserna arbetar aktivt med. En viktig uppgift är att ta hänsyn till platsen och inte låta platsens utseende förvanskas. Ett begrepp som ofta nämns är att anordningar ska smälta in i omgivningen. LÄS MER

 3. 3. Ekosystemtjänster : - med exempel från Flens kommun

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Amanda Ekström; [2018]
  Nyckelord :ecosystem; climate change; geographic information systems; ekosystem; klimatförändringar; geografiska informationssystem;

  Sammanfattning : Ekosystemen bidrar med många olika tjänster som är en förutsättning för att människans och samhällets behov ska kunna tillgodoses. Av den anledningen är det av största vikt att hänsyn tas till ekosystemtjänsterna och att de planernas för i stads- och samhällsplaneringen. LÄS MER

 4. 4. Skogsbad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Amanda Paulsson; [2018]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : För mig är naturen, vatten och skog förknippat med tid för att samla tankarna och koppla av. Platser jag besöker för vandring, bad eller bara en lugn stund. De kan fungera som en tillflyktsort likt vad ett fritidshus eller ett besök på en kurort är för vissa, och det är utifrån detta mitt arbete har tagit sin början. LÄS MER

 5. 5. Bidrar obetalt arbete till könslönegapet i Sverige? : En kvantitativ studie om det obetalda arbetets påverkan på lönen för kvinnor och män som är samboende

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Amanda Skog; Holmberg Amanda; [2018]
  Nyckelord :Obetalt arbete; könslönegap; doing gender; specialisering; relativa resurser; förhandling; glastak; diskriminering;

  Sammanfattning : Då det råder ett könslönegap i Sverige har vi i denna studie valt att studera hur obetalt arbete kan ha en bidragande effekt på kvinnor och mäns lön. Frågeställningen vi har valt att utgå från är: kan obetalt arbete som samboende individer utför förklara en del av könslönegapet i Sverige? och vår hypotes är att en anledning till att kvinnor tjänar mindre än män i Sverige är att kvinnor gör mer obetalt arbete än män. LÄS MER