Sökning: "Anna Engqvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anna Engqvist.

 1. 1. Biblioteket på Facebook. En studie av hur akademiska bibliotek och folkbibliotek i Sverige använder sig av Facebook.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Anna-Karin Engqvist Jonsson; [2013]
  Nyckelord :Facebook; sociala medier; kommunikation; relationsmarknadsföring; digitala bibliotek; akademiska bibliotek; folkbibliotek;

  Sammanfattning : This study investigates the use of the social network Facebook among 67 Swedish libraries; 27 academic libraries and 40 public libraries. Data is collected through an analysis of the libraries’ Facebook pages and through an email survey. To analyze the data, a series of statistical analyses were performed. LÄS MER

 2. 2. Sitt still och räkna! : En undersökning om vilka faktorer som påverkar motivationen i ämnet matematik för elever i skolår 5.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Anna Engqvist; Sara Persson; [2012]
  Nyckelord :matematik; motivation; self-efficacy; läromedel; kommunikation; samarbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar elevernas motivation i ämnet matematik ur ett elevperspektiv. I undersökningen deltog 16 elever i skolår 5 och det genomfördes kvalitativa enskilda intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Deltagardemokrati i skolan

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Sara Engqvist; [2009]
  Nyckelord :0;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande examensarbete var att studera i vilken månelevinflytande implementeras utifrån gällande styrdokument för detobligatoriska skolväsendet, Lpo 94. Den övergripande problemställningen togsitt avstamp ur den demokratidebatt som följde Demokratiutredningensslutbetänkande 2000. LÄS MER

 4. 4. Generation of ultrashort laser pulses through filamentation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik

  Författare :Anna Engqvist; [2006]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER