Sökning: "Annika Forss"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annika Forss.

  1. 1. Rättvis bedömning? Några gymnasieelevers uppfattningar om bedömning och betygsättning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Annika Forss; [2012]
    Nyckelord :bedömning; betygsättning; formativ bedömning; gymnasieelever; svenskämnet; summativ bedömning;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att få inblick i hur arbetet med rättvis bedömning och betygsättning kan gestaltas i gymnasieskolan ur ett elevperspektiv. Fem elever från fyra gymnasieskolors studieförberedande program intervjuades. LÄS MER