Sökning: "EIPS"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet EIPS.

 1. 1. Att leva med emotionellt instabil personlighetsstörning : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Nieminen; Sara Hollingsworth; [2020]
  Nyckelord :Emotionellt instabil personlighetsstörning; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diagnosen emotionellt instabil personlighetsstörning förekommer hos 1–2 procent av befolkningen och till skillnad från patienter med någon annan personlighetsstörning eller förstämnings- och ångestsyndrom finns dessa patienter betydligt oftare i psykiatriska och andra vårdsammanhang. Diagnosen innebär en benägenhet till känsloutbrott och en oförmåga att kontrollera dessa utbrott. LÄS MER

 2. 2. "Det känns som att man har en stämpel i pannan" : Upplevelser av bemötande på psykiatriska akutmottagningar enligt personer med emotionellt instabil personlighetsstörning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mazdak Kargar; Anna Viktoria Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Emotional Unstable Personality Disorder; Borderline Personality Disorder; experiences; emergency ward; psychiatricEmotionellt instabil personlighetsstörning; borderline personlighetssyndrom; upplevelser; bemötande; akutmottagning; psykiatrisk; Emotionellt instabil personlighetsstörning; borderline personlighetssyndrom; upplevelser; bemötande; akutmottagning; psykiatrisk;

  Sammanfattning : Personer med diagnosen emotionell instabil personlighetsstörning är högkonsumenter av psykiatrisk akutvård. Diagnosen kännetecknas av ett ihållande mönster av instabilitet vad gäller självbild, känslor och relationer med andra, samt en hög grad av impulsivitet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att leda omvårdnadsarbetet av individer med EIPS i slutenvården

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofia Nilsson; Emil Saari; [2018]
  Nyckelord :Emotionellt instabilt personlighetssyndrom; erfarenheter; ledarskap; omvårdnad; sjuksköterska; slutenvård; team;

  Sammanfattning : Problemområde och bakgrund: Sjuksköterskan har en arbetsledande funktion i slutenvårdsmiljön och samverkar i team och verkar för en personcentrerad och evidensbaserad omvårdnad. Studier visar att omvårdnad av individer med Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) på en slutenvårdsavdelning är en utmaning som kräver teamarbete och ett tydligt ledarskap. LÄS MER

 4. 4. “They suck the life out of you to be perfectly honest...” : sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

  Författare :Elias Ekberg; Jacob Frohm; [2018]
  Nyckelord :Emotionellt instabilt personlighetssyndrom; EIPS; borderline; upplevelser; omvårdnad; sjuksköterskor; kunskap; kvalitativ forskning; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: En upplevelse är subjektiv vilken värderas och tolkas utifrån individens förförståelse och dessa upplevelser behöver sjuksköterskan tillvarata för att kunna bedriva professionell omvårdnad. Omvårdnadsprocessen används av sjuksköterskor för att bedriva omvårdnad på ett optimalt sätt och en del av denna process är mötet mellan människor. LÄS MER

 5. 5. Självvald inläggning som krisintervention för personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende : En kvalitativ intervjustudie om patienters erfarenheter

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefina Jarl; [2018]
  Nyckelord :Självvald inläggning; Emotionellt instabilt personlighetssyndrom; Emotionell instabilitet; Självskadebeteende;

  Sammanfattning : Självvald inläggning är en vårdform som möjliggör för patienter inom psykiatrin att själv bestämma när en sjukhusinläggning är nödvändig. För patienter med emotionelltinstabiltpersonlighetsssyndrom(EIPS) och självskadebeteendehar denna vårdform kommit att ses som en lämplig intervention, eftersom studier visar att längre psykiatriska inläggningar är kontraproduktiva och således har en potentiell skadlig effektpå dessa patienter. LÄS MER