Sökning: "FAS ordflöde"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden FAS ordflöde.

 1. 1. Effekt på ordflöde vid strukturerad rytm- och musikterapi enligt Ronnie Gardiner

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Viktoria Ahlman; [2020]
  Nyckelord :RGM; afasi; förvärvad hjärnskada; musikterapi; ordflöde;

  Sammanfattning : Ronnie Gardiner Method (RGM) is a multi-sensory training method aimed for peoplewith brain damage. The method is based on music, rhythm and movement. Previousstudies show that the method provides improved balance, gait, grip strength andworking memory and has positive effects regarding motor skills, cognition and on anemotional level. LÄS MER

 2. 2. Komplext semantiskt verbalt ordflöde hos elever i årskurs 3 och årskurs 6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lina Johansson; Sabina Saletti; [2018-12-13]
  Nyckelord :ordflöde; ordmobilisering; svenska skolbarn; bedömning; word fluency; word retrieval; Swedish pupils; assessment;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore the use of a new assessmenttool in verbal word fluency (Complex Semantic Verbal Fluency; COSEF) onSwedish pupils in 3th (9 years old) and 6th grade (12 years old) (n = 49). Inorder to examine the construct validity of the new assessment tool, a comparisonwas made with three other well-known word fluency tests; FAS, animaland action verb. LÄS MER

 3. 3. Ordflödesförmåga och analogiskt resonerande hos barn med cochleaimplantat i jämförelse med normalhörande barn

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Malin Gärskog; Ingrid Hedström; [2018]
  Nyckelord :Cochlear implants; hearing impairment; deafness; phonological word fluency; semantic word fluency; visual analogical reasoning; verbal analogical reasoning; Cochleaimplantat; hörselnedsättning; dövhet; fonologiskt ordflöde; semantiskt ordflöde; visuellt analogiskt resonerande; verbalt analogiskt resonerande;

  Sammanfattning : Ett fåtal tidigare studier har visat att barn med cochleaimplantat (CI) har sämre förmåga till såväl ordflöde som verbalt analogiskt resonerande jämfört med normalhörande barn. Det finns ett förhållande mellan språk och analogiskt resonerande, men förhållandet mellan ordflödesförmåga och förmågan till analogiskt resonerande har inte undersökts tidigare för varken barn med CI eller normalhörande barn, vilket motiverar föreliggande studie. LÄS MER

 4. 4. Ordflöde och läsförmåga hos studenter med och utan dyslexi : En undersökning av FAS, djurflöde och verbflöde

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Zeinab Shareef; [2017]
  Nyckelord :verbal fluency; semantic fluency; action fluency; letter fluency; developmental dyslexia; phonological awareness; RAN; rapid automatized naming; ordflöde; semantiskt ordflöde; FAS; djurflöde; verbflöde; fonologiskt ordflöde; fonologisk medvetenhet; fonologisk förmåga; dyslexi; snabb automatiserad benämning;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte. Ordflödestest undersöker en persons förmåga att generera så många ord som möjligt under en minut. Orden kan börja på en viss bokstav eller tillhöra en särskild kategori. FAS är ett vanligt ordflödestest där orden som ska genereras börjar på bokstäverna F, A och S. LÄS MER

 5. 5. Ordförråd på modersmål hos barn i förskoleklass i Sverige : en jämförelse mellan tvåspråkiga och enspråkiga barn

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

  Författare :Sabina Alkass Yousef; Hanna Bergström; [2011]
  Nyckelord :Simultan tvåspråkighet; ordförråd; fonologiskt ordflöde;

  Sammanfattning : I samhället kommer vi ofta i kontakt med tvåspråkighet, så även på logopedmottagningar runt om i landet. Det kan vara svårt att genomföra språkbedömningar på barn med flera modersmål eller annat modersmål än svenska. LÄS MER