Sökning: "FIFU"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet FIFU.

 1. 1. Analys av intern förädlingskedja : En flödesstudie i processindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Ola Patriksson; Alin Piscoran; [2019]
  Nyckelord :Lean; Lean-huset; Just-In-Time; JIT; Jidoka; Slöserier; Lager; Värdeflödesanalys; 5S; Förbättringar; Logistik; Flöde; Slöserier; Japanska sjön; Kanban; FIFU;

  Sammanfattning : Utgångspunkten i examensarbetet är flödesmässiga förbättringar. Vid kontakt med fallföretaget presenterades en för företaget viktig produkt. Värdeflödeskedjan för denna produkt går genom flera värdeadderande processer, samt flera icke värdeadderande aktiviteter, vilka företaget önskar kartlägga. LÄS MER

 2. 2. En analys över Bastuträskterminalens internlogistik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Victor Spjut; [2019]
  Nyckelord :inlåsningseffekt; lastningsarbete; produktivitetsmodell; modellering; Volvo L180E;

  Sammanfattning : Terminaler är viktiga lagernoder och buffertpunkter för att säkerhetsställa material till industrier. Ett lager bör utformas så att materialet är lättåtkomligt och har hög fyllnadsgrad. LÄS MER

 3. 3. Lean on Lean : Applicering av Value Stream Mapping på ett fallföretags inleverans- respektive utleveransprocess

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sanna Svensson; Evelina Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Lean; Value Stream Mapping; Wastes; Root cause analysis; Cause-and- effect-analysis; Waste elimination; Layout; Orderpicking systems; 5S; Lean; Value Stream Mapping; Slöserier; Rotorsaker; Orsak-verkan- samband; Eliminering av slöserier; Layout; Orderplockningssystem; 5S;

  Sammanfattning : Bakgrund: På grund utav den ökade globala konkurrensen, den snabba teknologiska utveckligen och skiftet till ett kundorienterat synsätt, ställs högre krav på ständiga förbättringar inom verksamheter. Detta ställer i sin tur högre krav på effektiva processer och flöden. LÄS MER

 4. 4. Förslag för effektivare materialförsörjning i monteringen utifrån Leanprinciper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Gerli Kähr; [2016]
  Nyckelord :Lean production; layouts change; Logistik; materialförsörjning; materialhantering; Lean;

  Sammanfattning : Syfte– Syfte med detta arbete är att undersöka vilka materialförsörjningsprinciper i en monteringshall kan ge ett effektivare och säkrare arbetssätt samt minskad resursåtgång. För att kunna besvara syftet har det brutits ned till två problemfrågor:1. LÄS MER

 5. 5. Improving the Product Value Flow at Atlas Copco SED Yokohama, Japan

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Anna Hägg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Atlas Copco SED, Yokohama develops and assembles surface drill rigs. Products are customized to suit customer need, which demands a make-to-order production with high flexibility. With changing customer demands, difficulties are experienced with estimating accurate future material and production capacity need. LÄS MER