Sökning: "Hanna Hellgren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Hanna Hellgren.

 1. 1. Att skapa verksamhet mellan pedagogisk professionalism och marknadsmässiga tekniker – En studie om institutionella logiker i organisering av förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Hanna Hellgren; [2019-03-20]
  Nyckelord :Institutionella logiker; Organisering av offentlig verksamhet; Dubbla logiker; Offentlig styrning; Förskola;

  Sammanfattning : Offentlig förvaltning och dess verksamheter präglas av olika förväntningar och krav, ofta intehelt i samklang utan motstridiga. I denna studie har organiseringen av offentlig förskola ochhur den möter utmaningen att skapa verksamhet mellan pedagogisk professionalism ochmarknadsmässiga tekniker studerats. LÄS MER

 2. 2. Kan oro för att förlora jobbet leda till minskat engagemang? : Kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Hanna Blomstrand Martén; [2013]
  Nyckelord :Anställningsotrygghet; kvantitativ anställningsotrygghet; kvalitativ anställningsotrygghet;

  Sammanfattning : Organisationsförändringar, ökad flexibilitet och globalisering har lett till ett nytt arbetsliv med ökad anställningsotrygghet som drabbar individ och organisation. Få jämförelser finns mellan effekterna av oron inför att förlora sitt jobb (kvantitativ anställningsotrygghet) och oron inför att förlora viktiga aspekter med jobbet (kvalitativ anställningsotrygghet). LÄS MER

 3. 3. "Hon kastar skit på mig" - En kvalitativ studie om män utsatta för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Louise Hellgren; Hanna Andersson; [2012]
  Nyckelord :diskurs; konstruktion; socialkonstruktionism; konstruera; män utsatta för våld i nära relation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur män utsatta för våld i nära relationer framställer och talar om sina upplevelser. Hur konstruerar männen sin situation, sina partners och sig själva i sina berättelser? Vi studerar hur männens framställningar samspelar med den samhälleliga diskursen om våld i nära relationer, vilken ofta förmedlar en bild av mannen som förövare och kvinnan som offer. LÄS MER

 4. 4. Demokrati och Dramapedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Naijström; Hanna Hellgren; [2012]
  Nyckelord :Demokrati; dramapedagogik; undervisning; intervju; didaktik;

  Sammanfattning : Skolan har idag ett stort ansvar att fostra demokratiska medborgare. I läroplanen för grundskolan framgår tydligt att skolan ska genomsyras av demokratiska värden och normer samt skapa möjligheter för elever att utveckla och förstå demokratiska förhållningssätt. LÄS MER