Sökning: "Helklass"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet Helklass.

 1. 1. Stämmer det här verkligen? : En kvalitativ studie om hur källkritik och informationssökning tillämpas i undervisningen i grundskolans tidiga år.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria-Therese Berglund; Jacqueline Thunstedt Degnell; [2019]
  Nyckelord :source criticism; information literacy; learning; digital media; education; compulsory school; källkritik; informationssökning; lärande; digitala medier; undervisning; grundskola;

  Sammanfattning : Källkritik och informationssökning är en viktig del av en digital kompetens och därav även en stor del av revideringen av LGR11 (Skolverket, 2018a) som fokuserat på att digitalisera skolan. Tidigare forskning tyder på att minst undervisning inom området ges i grundskolans tidiga år. LÄS MER

 2. 2. Robust ordinlärningsundervisning i helklass : En interventionsstudie i åk 3 med fokus på elever i språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Andreas Strindberg; Miriam Härgestam; [2019]
  Nyckelord :Ordinlärning; intensivträning; språklig sårbarhet; ordförråd; inkludering;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate the effect of robust vocabulary instructions in grade three with focus on students with language vulnerability in a whole classroom situation. We compared the outcome of robust vocabulary instruction with direct instruction of word meanings. LÄS MER

 3. 3. Lärares uppfattningar om dialog och samspel i språkundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ali Abdulkarem Saleh; Jamila Belahbib; [2019]
  Nyckelord :språkundervisning; dialog; samspel; flerstämmighet; lärarens betydelse; undervisningsform; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa lärares uppfattningar kring betydelsen av dialog och samspel i språkundervisning. Lärarens uppfattningar undersöks utifrån tre frågeställningar som ställs upp, nämligen: lärarens betydelse för det flerstämmiga klassrummet, vilka undervisningsformer som tillämpas för att skapa ett kommunikativt klassrum, samt vilka utmaningar som upplevs vid ett flerstämmigt klassrum. LÄS MER

 4. 4. Kod 9 : En interventionsstudie med intensiv, upprepad parläsning i helklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Marie Karlsson; Anneli Jonsson; [2019]
  Nyckelord :avkodningsförmåga; läsinlärning; lästräning; fonologisk läsning; ortografisk läsning;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate if an intensive, repeated, paired reading intervention consisting of three minutes of reading three times a day could improve student decoding skills of all students, including those in language difficulty. In 2016, Hylén Landström showed that a reading intervention of two minutes twice a day did not result in an improvement in student decoding skills. LÄS MER

 5. 5. Grundskollärares undervisning av taluppfattning i ämnet matematik : En kvalitativ studie över hur introduktioner vid matematikundervisning är en viktig faktor för elevernas utvecklande av taluppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Cecilia Forsgren; [2019]
  Nyckelord :Taluppfattning; grundskollärare; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att få kunskap om hur grundskollärare i årskurs 1 – 3 undervisar i taluppfattning genom olika strategier i matematik. Resultat av nationella prov och sammanställningar från skolverket samt tidigare forskning visar att elever inte besitter de kunskaper som krävs för en god taluppfattning. LÄS MER