Sökning: "Jenny Ahlin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Jenny Ahlin.

 1. 1. Kan företag påvisa en positiv effekt av sin sponsring? : En explorativ studie om hur företag mäter effekten av sin sponsring samt hur sponsring påverkar deras varumärkesimage

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jenny Ahlin; Klara Hällerfors; [2020]
  Nyckelord :Brand Equity; Effect measurement; Goal setting; Sponsorship; Sport; Trademark.; Brand Equity; Effektmätning; Idrott; Målsättning; Sponsring; Varumärke.;

  Sammanfattning : Att sponsra idrottsorganisationer är ett väletablerat och vanligt förekommande fenomen bland företag. Miljontals kronor pumpas in i olika idrottsorganisationer med syfte att förbättra företags anseende om deras verksamhet samt varumärke. LÄS MER

 2. 2. Bara av utseendet att döma : Om hur tatuerade och icke-tatuerade tillskrivs egenskaper

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Ahlin; Evelina Svedin; [2020]
  Nyckelord :tattoos; neat and messy; personality traits; stigma; stereotypes; tatueringar; vårdad och ovårdad; personlighetsegenskaper; stigmatisering; sterotyper;

  Sammanfattning : Tatueringskonsten är uråldrig och har präglats av negativa attityder och stigmatisering samt att forskning har visat att tatueringar påverkar tillskrivningen av egenskaper. Syftet med studien var att undersöka om tatueringar kan förstärka tillskrivningen av egenskaper när en individ anses vara vårdad eller ovårdad. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar livskvalité hos personer som överlevt en sepsis : en integrerad kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jenny Ahlin; Martina Ajnevall; [2020]
  Nyckelord :Sepsis; Livskvalité; Personcentrerad omvårdnad; KASAM;

  Sammanfattning : Sepsis är ett globalt hälsoproblem och en stor del av personerna som överlever får restsymtom som påverkar deras livskvalité. Syftet med denna studie var att sammanställa faktorer som påverkar livskvalitén för personer som överlevt en sepsis. LÄS MER

 4. 4. Läxstöttning : En statistisk undersökning om föräldrars engagemang och tid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Ahlin; Emma Larsson; [2015]
  Nyckelord :Läxor; läxstöttning; läxläsning; läxhjälp; TIMSS 2011;

  Sammanfattning : Under vår verksamhetsförlagda utbildning på Grundlärarprogrammet har vi kunnat urskilja skillnader i vilket stöd eleverna får med läxarbete i hemmet. Utifrån dessa iakttagelser har vi valt att undersöka hur ofta eleverna uppskattar att deras föräldrar ser till att de avsätter tid för att göra sina läxor och hur det påverkar elevernas prestationer. LÄS MER

 5. 5. Reportrars användning av informationsresurser på en svensk dagstidning.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Jenny Ahlin; [2007]
  Nyckelord :reporter; journalister; informationsbehov; information audit; informationsresurser; information management;

  Sammanfattning : The purpose of this Master’s thesis is to examine the information needs of reporters at a Swedish daily newspaper, and see if they are met by the information resources provided by the newspaper. It examines if there are resources which are not used and why. The examination is based on Henczel’s model for information auditing. LÄS MER