Sökning: "Jessica Aho"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jessica Aho.

 1. 1. ”Undervisning är mycket på tapeten nu…" : En fenomenografisk studie om förskollärares uppfattningar, förhållningssätt och ansvar om undervisning och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jessica Aho; [2017]
  Nyckelord :preschool teachers; teaching; learning; variation; phenomenography; förskollärare; undervisning; lärande; variation; fenomenografi;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate and analyze preschool teachers perceptions, approaches and responsibility with the concepts of teaching and learning. The questions that have been investigated are which perceptions of teaching and learning the preschool teachers have, how they approach teaching and how preschool teachers perceive their responsibility in the teaching. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande högläsning : En undersökande studie i hur tre lärare arbetar med högläsning i förberedelseklasser

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete; Stockholms universitet/Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete

  Författare :Sirkka Aho; Jessica Westergren; [2008]
  Nyckelord :Andraspråkselever; flerspråkighet; högläsning; nyanlända elever; språkutvecklande; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Denna fallstudie är en undersökning om lärares arbeten med högläsning för de elever som är nyanlända till Sverige. Undersökningens syfte var att ta reda på hur tre lärare arbetar med högläsning i förberedelseklasser och på vilka sätt det arbetet var språkutvecklande. LÄS MER