Sökning: "Julia Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Julia Berg.

 1. 1. SAMEBLOD (2017) - En visuell analys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Julia Berg; [2018-04-23]
  Nyckelord :Sameblod; Semiotik; bildsemiotik; visuell kultur; rasism; förtryck; mening; filmtekniker;

  Sammanfattning : This thesis will examine how the oppression of the ethnic minority group saami visualizes in the movie Sami Blood (2017) and how the pictures in it transmit meaning. By using the method semiotic picture analyzis together with various cinema techniques like mise-en-scéne, cinemaography and cinema editing, have I examined the film-makers use of those techniques and what they signify. LÄS MER

 2. 2. Aktivitetsnivå och kostvanor bland barn och ungdomar : En enkätstudie i Västsverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Julia Härgestam; [2018]
  Nyckelord :activity level; physical activity; dietary habits; food; children; adolescent; aktivitetsnivå; fysisk aktivitet; kostvanor; mat; barn; ungdomar;

  Sammanfattning : Introduktion: Barn i Sverige har generellt sett en god hälsa (Heinemans et al., 2013). Det är dock oroande att barn och ungdomar blir mindre fysiskt aktiva (Berg, 2008). Barn och ungdomar har i genomsnitt ett högre intag av energitäta och näringsfattiga livsmedel samt ett lägre intag av frukt och grönsaker (Warensjö Lemming et al. LÄS MER

 3. 3. Markegenskaper och dess lämplighet för odling eller byggnation : En studie om markanvändning samt verktyg och bestämmelser vid regional och kommunal planering i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Julia Granlund; Erika Qvick; [2018]
  Nyckelord :Soil properties; arable land; land use planning; urban development; Markegenskaper; åkermark; samhällsplanering; åkermarksgradering; exploatering;

  Sammanfattning : Sedan 1950-talet har åkermarken i Sverige minskat med en miljon hektar. Samtidigt ökar befolkningsmängden stadigt och i Stockholms län beräknas invånarantalet passera tre miljoner till 2040. LÄS MER

 4. 4. Internrevisionens roll : En studie om hur internrevisionen samverkar med företagsledningen och externrevision

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joel Berg; Julia Bremberg; [2017]
  Nyckelord :Internal audit; role; cooperation; management; external audit; Internrevision; roll; samverkan; företagsledning; externrevision;

  Sammanfattning : Internrevisionen påverkar interna och externa intressenter till företaget. Två intressenter som bland annat påverkas är företagsledningen och externrevisionen. För att internrevisionen ska ge önskad effekt är det viktigt att den håller sig objektiv gentemot företaget. LÄS MER

 5. 5. En litteraturstudie om patienter med leukemi och deras erfarenheter av cytostatikabehandling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Holmkvist; Sofie Berg; [2016]
  Nyckelord :Leukemi; cytostatika; omvårdnad och patientens erfarenheter;

  Sammanfattning : Leukemi är en cancerform som påverkar kroppens bildning av vita blodkroppar. En vanlig behandling är cytostatika som kan medföra många besvärande biverkningar för patienten. LÄS MER