Sökning: "KASAM beteende"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden KASAM beteende.

 1. 1. Too Cool for School : En kvantitativ studie om studierelaterad problematik bland gymnasieelever och deras inställning inför studierna - ur ett helhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Johanna Andersson; Jennifer Landin Andersson; [2019]
  Nyckelord :High school students; study related problems; truancy; alcohol and drug use; holistic perspective.; Gymnasieelever; studierelaterad problematik; skolk; alkohol- och narkotikaanvändning; helhetsperspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka gymnasieelever i årskurs tre och deras motivation till att prioritera sina studier och prestera väl i skolan, samt undersöka vad som kan bidra till problematiken kring att vissa gymnasieelever inte är motiverade till att prioritera sina studier och prestera väl i skolan. Ett visst fokus riktas mot gymnasieelevers alkohol- och narkotikaanvändning, med syftet att undersöka huruvida detta samspelar med bristande studiemotivation. LÄS MER

 2. 2. Elevhälsans arbete mot mobbning : Det förebyggande och åtgärdande arbetet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sofia Ankargren; Anna Sjöö; [2019]
  Nyckelord :Mobbning; elevhälsa; kränkande behandling; förebyggande; åtgärdande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studien är att få en ökad kunskap för elevhälsans arbete mot mobbning samt vad elevhälsan har för syn på mobbning gällande bidragande faktorer och konsekvenser. Vi avgränsade oss till att endast intervjua elevhälsan på låg- och mellanstadiet. LÄS MER

 3. 3. Samverkande hälsoarbete med nyanlända ungdomar i Norrbotten : En kvalitativ studie med syfte att beskriva och förstå erfarenheter av hälsa hos nyanlända ungdomar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linn Forsman; Wivianne Hellström; [2019]
  Nyckelord :Nyanlända ungdomar; hälsa; hälsopromotion; empowerment; KASAM; photovoice;

  Sammanfattning : Today there is limited research about the health of newly arrived adolescents. It is important to pay attention to health at an early age, since the foundation for a behaviour often remain in the adult life. The study was a sub project in a major health project in Norrbotten. LÄS MER

 4. 4. Främja hälsa i ett metaforiskt fängelse : en litteraturöversikt över sjuksköterskans preventiva och hälsofrämjande åtgärder hos ungdomar med eller i risk för ätstörning

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Caroline Jakobsson; Sofie Johansson; [2019]
  Nyckelord :Hälsofrämjande; KASAM; Prevention; Sjuksköterska; Ätstörningar;

  Sammanfattning : Bakgrund Omvårdnadens huvudsakliga mål är hälsa. Det humanistiska perspektivet beskriver hälsa som helhet bestående av kropp, själ och ande. En holistisk hälsosyn är Antonovskys Känsla Av Sammanhang (KASAM). Sjuksköterskan ska främja hälsa och förhindra risker för ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Obesitaskirurgi - en väg till förändrat beteende? : En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Charlotte Andersson; Olivia Svan; [2018]
  Nyckelord :bariatric surgery; changed behavior; experiences; sence of coherence; patientperspective; beteendeförändring; erfarenheter; KASAM; obesitaskirurgi; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan år 1945 har obesitas tredubblats globalt och år 2016 hade mer än 650 miljoner människor obesitas. Tillståndet resulterar i minst 2,8 miljoner människors död årligen och överstiger antalet dödsfall relaterat till undernäring. LÄS MER