Sökning: "Klassrumsklimat"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade ordet Klassrumsklimat.

 1. 1. Matematikångest ur ett lärarperspektiv - En studie om hur lärare resonerar kring och hanterar matematikångest hos elever i låg- och mellanstadiet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Olivia Hertzberg Carling; [2019-03-08]
  Nyckelord :elev; föräldrar; lärarperspektiv; matematikångest; orsaker; självbild; ålder; åtgärder;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur några lärare i matematik på låg- och mellanstadiet resonerar kring och hanterar elever med matematikångest. En kvalitativ undersökning har gjorts i form av en semistrukturerad intervju med sju lärare. LÄS MER

 2. 2. Tackla talrädsla - att förstå och stötta talrädda elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ylva Larsson; Michelle Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Grundskola; Högstadieelever; Klassrumsklimat; Muntlig presentation; Muntlighet; Svenska; Svenskämnet; talrädsla;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka och sammanställa vad tidigare forskning lyfter fram kring talrädsla i grundskolan - vad talrädsla beror på och hur lärare aktivt kan arbeta för att stötta talrädda elever. Frågeställningen besvaras genom en tematisk översikt, vilken baseras på lärares yrkeserfarenhet samt forskning. LÄS MER

 3. 3. Läsundervisning inom svenskämnet i årskurs 1 : En kvalitativ studie av lärares läsundervisning i svenskämnet i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Madeleine Söderberg; [2019]
  Nyckelord :läsinlärning; läsundervisning; läsutveckling; läsinlärningsmetoder; sociokulturellt perspektiv; lågstadiet F-3;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 1 motiverar sina val när det gäller att utveckla barnens läsförmåga i ämnet svenska. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och data samlas in genom semistrukturerade intervjuer samt observationer. LÄS MER

 4. 4. Granskning av interaktionsmönster i klassrummet genom Dialogic Inquiry Tool

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rebecka Jönsson Svensson; Susanne Sterneborg; [2019]
  Nyckelord :dialog; Dialogic Inquiry Tool; dialogiskt klassrum; interaktion; klassrumsinteraktion; kommunikation; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Det är vår uppgift som lärare att skapa en verbal klassrumsinteraktion som främjar elevers inlärning och kunskapsutveckling. Det här examensarbetet grundar sig i tanken om att lärare behöver redskap för att kunna analysera sin egen undervisning i ämnet svenska och därmed främja klassrumsinteraktionen. LÄS MER

 5. 5. Hur lärare skapar möjligheter för eleverna att utveckla den matematiska resonemangsförmågan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Kristiansson; Melina Falberg; [2019]
  Nyckelord :algoritmiska resonemang; feedback; feedback på uppgiftsnivå; feedback på processnivå; kreativa matematiska resonemang;

  Sammanfattning : Många studier bekräftar att det är viktigt att man utvecklar elevernas resonemangsförmåga men få beskriver hur lärare kan utveckla resonemangsförmågan. Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare introducerar och arbetar för att utveckla elevernas resonemangsförmåga samt hur olika resonemang kan kategoriseras. LÄS MER