Sökning: "Lånekostnad"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Lånekostnad.

 1. 1. Effekten av Basel III - En fallstudie om en banks företagsutlåning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Leksell; Fabian Herrgårdh; [2020-07-01]
  Nyckelord :Basel III; Baselkommittén; Utlåningsvolym; Lånekostnad; Kapitalkrav; Kärnprimärkapital CET1 ; Primärkapital tier 1 ; Supplementärkapital tier 2 ; Kapitalkonserveringsbuffert; Kontracyklisk kapitalbuffert; Systemriskbuffert; Likviditetstäckningsgraden LCR ; Nettofinansieringskvoten NSFR ; Bruttosoliditet; Rating; Basel III; Basel Committee; Lending volume; Lending cost; Capital requirements; Common Equity Tier 1 CET1 ; Additional Tier 1 AT1 ; Tier 2; The Capital Conservation Buffer; The Countercyclical Capital Buffer; The Systemic Risk Buffer; The Liquidity Coverage Ratio LCR ; Net Stable Funding Ratio NSFR ; Leverage Ratio; Rating;

  Sammanfattning : Following the financial crisis of 2007 - 2008 stricter regulations were introduced to theinternational banking system. This regulatory framework came to be referred to as Basel III andinvolves major changes for active banks and the financial sector. LÄS MER

 2. 2. JAK Medlemsbank och räntan : Ett räntefritt alternativ

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anna Amborn; Linda Elgestad; [2012]
  Nyckelord :Räntefri; JAK Medlemsbank; ränta; avgift; lånekostnad; kooperativ;

  Sammanfattning : Titel: JAK Medlemsbank och räntan – Ett räntefritt alternativ. Nivå: Kandidatnivå. Författare: Anna Amborn och Linda Elgestad. Handledare: Maria Fregidou-Malama. LÄS MER

 3. 3. Basel II, hur ska det gå? : En studie kring hur implementeringen av Basel II kan tänkas påverka den finansiella riskbedömningen av fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katarina Lundborg; Cecilia Hedström; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Banker är skyldiga enligt lag att hålla en andel kapital mot utestående risker. För att minimera kreditrisken på en alltmer komplex marknad har riskbedömning och riskhantering fått en mer framträdande roll. Detta för att hålla riskerna inom rimliga gränser. LÄS MER