Sökning: "Linnéa Cedergren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Linnéa Cedergren.

 1. 1. Flöden på ett krigssjukhus : En kartläggning av energi- och vattenförbrukningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Josefine Björnsdotter; Andrea Cedergren; Linnea Ekblad; Erica Sigurdsson; Agnes Stenlund; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; Flöden; Sjukhus; Resurser; Förbrukning; Energi; Vatten; Sårbarhet; Redundans; Säkerhet; Energiflöde; Fjärrvärme; Fjärrkyla; Elektricitet; Elkyla; Flödesdiagram; Akademiska sjukhuset;

  Sammanfattning : Ett säkert samhälle kräver välplanerade strategier för att uppehålla samhällets tjänster, även i situationer då leveranser och tillhandahållning av resurser kan förhindras – som vid kris och krig. Det är därför viktigt att sjukhus, inte minst sjukhus som går under benämningen krigssjukhus och har extra krav på beredskap, har tillgång till ett överskott av viktiga resurser via tillförlitliga alternativa vägar; redundans. LÄS MER

 2. 2. Innovation Management and Simulations - Early innovative product exploration with modern working methods and technical simulations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Linnéa Härder; Ebba Blomberg Cedergren; [2019]
  Nyckelord :Technical Simulations; Product Concept Development; Exploration; Agile Methods; Simulation Driven Development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The shortening of the development lead time for products is heavily affecting the need for having a strategic approach to product development methodology. It is also of the utmost importance to use the right tools and have an understanding concerning the digitalization of the industry. LÄS MER

 3. 3. Flera sidor av samma mynt : Urvalsarbetet på fyra folkbibliotek i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linnéa Cedergren; Miranda Larsson; [2017]
  Nyckelord :Collection development; Förvärv; Medieplanering; Inköp; Urval; Censur; Användare; Ranganathan; Folkbibliotek; Kandidatuppsats; Biblioteks-och informationsvetenskap; Linnéuniversitet Linnaeus university;

  Sammanfattning : In this bachelor thesis, strategies used for collection development in Swedish public libraries are presented. Librarians from four different libraries from cities of different sizes are interviewed about the way they manage acquisitions, users’ requests for books, and other collection development related tasks. LÄS MER

 4. 4. Analys av Torkprocess förgasare Emåmejeriet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Linnea Cedergren; [2016]
  Nyckelord :Förgasning; Biomassa; Torkning; Småskalig kraftvärme; El; Värme; fuktig luft; Energibalans; Massbalans;

  Sammanfattning : I Sverige finns det stor potential för att utnyttja förgasning av biomassa för el- och värmeproduktion. Forskning och utveckling går framåt både nationellt och internationell men det finns en del kvar för att få förgasningstekniken kommersiell. LÄS MER