Sökning: "Louise Trattner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Louise Trattner.

 1. 1. Rådgivaransvaret vid fastighetsöverlåtelser - Särskilt om friskrivningsklausuler vid grov vårdslöshet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Trattner; [2019]
  Nyckelord :Rådgivaransvar; Friskrivningsklausuler; 36 § avtalslagen; Fastighetsrätt; Avtalsrätt; Skadeståndsrätt; Grov vårdslöshet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fel och brister i fastighet kan leda till mycket kostnader för framför allt en konsu-ment. En köpare av en fastighet har en långtgående undersökningsplikt som gör att köparen inte kan åberopa en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos liknande fastigheter samt omständigheterna vid köpet enligt 4 kap 19 § 2 st. LÄS MER

 2. 2. En fråga om ålder – bevisvärderingen av medicinska läkarundersökningar av ensamkommande barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Trattner; [2017]
  Nyckelord :asyl; åldersbedömning; migrationsrätt; bevisvärdering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Asylrätten är i ständig förändring och är ofta i fokus i den politiska debatten. Kritik mot förändringar finns alltid från olika håll. När en person lämnar in sin asylansökan till Migrationsverket måste ett beslut fattas förhållandevis snabbt. LÄS MER