Sökning: "Magdalena Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Magdalena Olsson.

 1. 1. Analyse of the early effects on the Ukrainian forestry sector as a result of the Log Export ban : an interview study with economic analyses, including theories about trade and export

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Magdalena Olsson; [2017]
  Nyckelord :corruption; economy; forestry; LEB; Log Export Ban; timber; Ukraine; ekonomi; korruption; skogsbruk; timmer; Ukraina;

  Sammanfattning : Illegal logging and illegal export of roundwood has been of great concern within the forestry sector around the whole world for a long time. One of the most common tools used in hopes to resolve this issue is a law called The Log Export Ban (LEB). LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av att den försäkrade orsakat skada genom ett oaktsamt agerande : En studie i de varierande aktsamhetskrav som gäller för olika slags egendomsförsäkringar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Magdalena Olsson; [2017]
  Nyckelord :insurances; insurance; negligent infliction; försäkringsrätt; egendomsförsäkring; oaktsamhet; oaktsamhet agerande; skada; grov vårdslöshet; vårslöshet; FAL; försäkringsavtalslagen; biförpliktelser; oförutsedd skada;

  Sammanfattning : Försäkringstagarens aktsamhetskrav skiljer sig för olika slags egendomsförsäkringar där försäkringsvillkor för brand, vattenutströmning, inbrott samt rån har studerats i denna framställning. Aktsamhetskraven kan exempelvis ge uttryck för hur en anställd i ett företag ska agera eller hur försiktig denne bör vara för att försärsäkringsersättning ska utgå vid en inträffad skada. LÄS MER

 3. 3. Hur kan inköpskostnaden på torr råvara för pelletstillverkning variera beroende på typ av råvara?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Magdalena Olsson; [2015]
  Nyckelord :bioenergi; massaved; mätmetoder; statistisk jämförelse; torrhaltsinnehåll;

  Sammanfattning : För att undersöka hur inköpskostnaden på torr råvara för pelletstillverkning hos Rindi Energi AB kan variera beroende på råvarutyp, gjordes mätningar och beräkningar på råvaran. Sex olika massavedstyper ingick i studien, där fukthalt och torrhalt mättes med två olika mätmetoder. LÄS MER

 4. 4. Spelberoendets mekanismer

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Espersson; Magdalena Olsson; [2011]
  Nyckelord :kvalitativ metod; self-efficacy; social kognitiv teori; spelberoende; spel om pengar; transteoretisk modell;

  Sammanfattning : Spel om pengar är vanligt förekommande för människor i vårt samhälle. Spelproblematik är ett folkhälsoproblem, där unga män i åldern 18-24 år står för den största ökningen. LÄS MER

 5. 5. Motivation till motion : hur gruppträningsinstruktörer upplever att de påverkar motionärerna i fråga om motivation till motion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Magdalena Stalsky; [2011]
  Nyckelord :motivation; gruppträningsinstruktör; gruppträning;

  Sammanfattning : En stor andel människor i Sverige har en stillasittande fritid, ett stillasittande arbete eller är fysiskt inaktiva. Folkhälsoinstitutet (2010) rekommenderar minst en halvtimmes fysisk aktivitet per dag. Denna rekommendation kan vara enklare att nå upp till när människor hittar en träningsform som är rolig och motiverande. LÄS MER