Sökning: "Max Storm"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Max Storm.

 1. 1. Hur kan kombinerade vapen skapa framgång på taktisk nivå? : en teoriprövande fallstudie av Robert Leonhards principer om kombinerade vapen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Max Areskoug; [2019]
  Nyckelord :Kombinerade vapen; framgång; taktisk nivå; Robert Leonhard; Operation Desert Storm; Yom Kippur;

  Sammanfattning : This thesis examines how the use of combined arms according to Robert Leonhards theory can explain the military success on the tactical level of war in two historical cases. Previous studies focus mainly on how combined arms shall be understood and how it shall be used and not how combined arms has contributed to military success. LÄS MER

 2. 2. Modellering av avrinning från gröna tak : Avrinningskoefficienter och modellparametrar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Camilla Andersson; [2015]
  Nyckelord :Green roofs; Storm water modelling; Sustainable storm water management; Mike Urban; SWMM; gröna tak; dagvattenmodellering; hållbar dagvattenhantering; Mike Urban; SWMM;

  Sammanfattning : Expansion och förtätning av städer leder till att såväl areal som andel hårdgjord yta ökar i våra stadsmiljöer. Detta genererar en ökad dagvattenavrinning eftersom regnvattnet inte har samma möjlighet att infiltrera i naturmarker och grönområden. LÄS MER

 3. 3. Etik i Stadsplanering : "Gotlandsfallet": ett etiskt perspektiv på händelsen

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Anton Lindholm; [2011]
  Nyckelord :etik; gotland; landshövding;

  Sammanfattning : Detta arbete tar upp begreppen etik och moral samt hur etiska teorier kan användas för att analysera ett visst handlande. Både generella etiska teorier samt en etisk modell/teori, kopplade till arbetet som offentlig tjänsteman, tas upp för att se på fallstudien ur ett etiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. SMS, en lösning på Apotekets väntetider? : Kan ett informationslogistiskt synsätt vara en bas för effektivisering?

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Charlotta Antebro; Cecilia Storm; [2006]
  Nyckelord :Effektivitet SMS Väntetider;

  Sammanfattning : I dagsläget förekommer långa väntetider på Apoteket i samband med recepthantering. I början av detta arbete var det våra egna erfarenheter och värderingar som väckte vårt intresse för detta ämne. Receptbelagda läkemedel utgör ungefär tre fjärdedelar av Apotekets försäljning. LÄS MER