Sökning: "Measure R D"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Measure R D.

 1. 1. A Balanced Scorecard Approach for Measuring a R&D Organization - A case study in collaboration with the R&D intensive company Swegon

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jonathan Berggren; Max Sundgren; [2020-07-22]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; Measure R D; Obstacles in measuring R D; Performance Measurement; Key Performance Indicators; R D Performance;

  Sammanfattning : In today’s rapidly and ever-changing competitive landscape, companies are racing to develop and commercialize innovative products and services. Successful organizations have realized that Research & Development (R&D) can be leveraged to achieve sustainable competitive advantage. LÄS MER

 2. 2. Förklaringsfaktorer till variationer i effektiva skattesatser : En longitudinell studie av noterade företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Caveldin; Rebecca Orädd; [2020]
  Nyckelord :effective tax rates; firm size; leverage; capital intensity; R D intensity; profitability; political cost theory; political power theory; effektiva skattesatser; företagsstorlek; skuldsättning; kapitalintensitet; FoU-intensitet; lönsamhet; politiska kostnader; politisk makt;

  Sammanfattning : Syfte: Företags kassaflöden och vinster samt staters inkomster påverkas av hur mycket skatt som betalas av företag. Resultat i tidigare forskning om företagsstorlekens betydelse för effektiva skattesatser är motstridiga. LÄS MER

 3. 3. Examensarbete i industriell teknik vid Scania R&D

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Birgitta Löfholm; [2020]
  Nyckelord :control; development process; follow-up; improvement work; measurement; measurement points; milestones; PD process.; förbättringsarbete; milstolpar; mätning; mätpunkter; PD processen; styrning; uppföljning; utvecklingsprocess.;

  Sammanfattning : The study aims to study if it is possible to reduce lead time or resource needs by studying the PD process, Product Development Process linked to the improvement area Unclear requirements from managers on measuring the process. This is done by studying current control, the possibility of using other measuring points and how a measurement system could be established, including Scorecard within Scania R&D, Research and Development. LÄS MER

 4. 4. Decision making and company performance - During a turbulent time period

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :August Raiend; Erik Svedberg; [2019]
  Nyckelord :Company Performance; CEO-Remuneration; Agency Theory; Short-Termism; Long-Termism; Decision Making; Resilience.;

  Sammanfattning : This thesis examines short- and long-term decision making, CEO-remuneration and its effects on company performance measured as return on assets during a time-period containing market up- and downturns with regards to company resilience. We examined this in a Swedish context by looking at listed companies on the Stockholm stock exchange during the period 2004 to 2014. LÄS MER

 5. 5. Compassion, kamratrelationer och depression : - en tvärsnittsstudie på gymnasieungdomar

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andrea Kööhler; Jessica Olsson Lantto; [2019]
  Nyckelord :Compassion; Kamratrelationer; Depression; Gymnasieungdomar; CEAS-Y;

  Sammanfattning : I studien undersöks begreppet compassion och dess samband med upplevd kvalitet i kamratrelationer samt hur dessa kan predicera depressionssymtom hos gymnasieungdomar. Compassion, att lida med sig själv och andra samt att agera på detta, är en viktig faktor för att minska psykisk ohälsa. LÄS MER