Sökning: "Mikroplast"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Mikroplast.

 1. 1. Enhancing the degradation rate of microplastics and organizing a study visit about sustainability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Marianne Al-Ghorabi; [2020]
  Nyckelord :Accommodation; assimilation; Fenton reaction; microplastics; polypropylene; polystyrene; proximal development zone; study visit; visible light photocatalysis; zinc oxide nanorods; Ackommodation; assimilation; den proximala utvecklingszonen; Fenton reaktion; fotokatalys med synligt ljus; mikroplast; polypropalen; polystyren; studiebesök; zinkoxid nanorör.;

  Sammanfattning : Microplastics take hundreds to thousands of years to degrade in nature, and pose a threat to the environment. A photocatalytical degradation method have been developed to take advantage of solar light to degrade microplastics, however it takes several months to degrade microplastics with the process. LÄS MER

 2. 2. Mikroplast i dagvatten : problem och möjliga förebyggande åtgärder

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Sonny Colin; [2020]
  Nyckelord :Dagvatten; källor; mikroplast; miljön; recipient;

  Sammanfattning : Idag står vi inför ett tämligen nytt miljöproblem och det är mikroplast. Det finns överallt, i vår mat, i vårt dricksvatten och i vår miljö. Kunskapsläget om vilka konsekvenser det har på vår hälsa eller på vår miljö är väldigt liten trots att det belyses alltmer från forskningshåll och media. LÄS MER

 3. 3. Bionedbrytning och mikroplastbildning i akvatiska miljöer : Utvärdering avanalystekniker

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Karin Sandblom; [2020]
  Nyckelord :LDPE; PBAT; cellulosaacetat; bionedbrytbarhet; mikropartikelbildning; DSC; FTIR; dragprov; pH;

  Sammanfattning : Plastproduktionen har ökat kraftigt i världen sedan 1950-talet, därmed även förekomsten av plastavfall som ansamlas i naturen. Det pågår flera initiativ på internationell nivå för att förebygga och hantera förekomsten av mikroplast i haven och en viktig aspekt för att minska miljöpåverkan från plastavfall är att öka användandet av bionedbrytbara material. LÄS MER

 4. 4. Mikroplastförluster från konstgräsplaner via snöröjning : En kvantitativ studie samt kostnad-nyttoanalys av hanteringsmetoder för granulat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hanna Sund; [2020]
  Nyckelord :Mikroplaster; konstgräs; granulat; snöröjning;

  Sammanfattning :  Den ökade användningen av plast i samhället har lett till att plast återfinns i naturen. Mikroplaster är plastfragment av storleken 1 µm till 5 mm. Mikroplaster förekommer i haven och kommer från både land- och havsbaserade källor. LÄS MER

 5. 5. Emission av mikroplast vid hushållstvätt : En kritiskt granskning av nuvarande forskning inom mikroplastemission vid tvätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jennifer Vu; Julia Ekberg; [2020]
  Nyckelord :Microplastics; Polyester; Washing machines; Household washing; Emission; Shedding; Domestic Washing; Filter Bag; Synthetic fiber; Marine Environment; Microfiber; Wastewater treatment; Treatment plant; Laundering.; Mikroplast; Polyester; Tvättmaskin; Hushållstvätt; Emission; Utsläpp; Syntetiska fibrer; Syntetiska kläder; Mikrofiber; Reningsverk Marina miljöer.;

  Sammanfattning : Den här studien är under projektet MinShed som drivs av RISE. MinShed är ett 3årigt projekt som undersöker mikroplastemission från syntetiska textilier vid tvätt. Den här studien har som syfte att genomföra en Critical Review på tidigare studier inom ämnet: Olika syntetiska material som släpper mikroplaster via hushållstvätt. LÄS MER