Sökning: "Nils Eliasson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Nils Eliasson.

 1. 1. Rättvisa – ett lotteri med höga insatser? - Om betydelsen av åklagares åtalsprövning för målsägandens förutsebara tillgång till upprättelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Eliasson; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; processrätt; criminal procedure law; upprättelse; redress; förutsebarhet; predictability; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Brotten vållande till kroppsskada eller sjukdom, förtal, förolämpning och egenmäktighet med barn är alla brott mot person för vilka de brottsutredande myndigheterna enbart får fatta lagföringsbeslut om åtal kan anses påkallat ur allmän synpunkt. Begränsningen, som i vissa fall enbart aktualiseras om målsäganden angivit brottet till åtal, innebär att myndigheterna inte får hantera alla fall även om brott antas vara begånget. LÄS MER

 2. 2. Ovillkorlig vittnesplikt – en utopi? - Om vittnesplikten och vittnens straffansvar i nöd.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nils Eliasson; [2015]
  Nyckelord :processrätt; criminal procedure; straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige råder en allmän medborgerlig skyldighet att inställa sig som vittne i domstol och där avlägga vittnesmål. Denna skyldighet träffar, med några få undantag, den som av ett eller annat skäl anses inneha information av betydelse för målet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att motivera patienter till ökad fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Susanne Eliasson; Nils Erlandsson; [2012]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; motivation; sjuksköterska; upplevelse; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Människors levnadsvanor har förändrats de senaste 20 åren. Minskad fysisk aktivitet tillsammans med ohälsosamma matvanor leder till både övervikt, hjärtsjukdomar och psykisk ohälsa. Hälso- och sjukvården arbetar med olika metoder i förebyggandet och behandlandet av komplikationer som ohälsosamma levnadsvanorna skapar. LÄS MER