Sökning: "Offentliga rum"

Visar resultat 1 - 5 av 616 uppsatser innehållade orden Offentliga rum.

 1. 1. Lena Lervik i det öppna och det stängda rummet : En undersökning om det förvandlade narrativet av verken Maria Jugoslavien och En berättelse om något vi glömt

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Desirée Lind; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie behandlar två specifika verk av den svenska skulptören Lena Lervik och hur de uppfattas i de rum de befinner sig i. De frågorna som ställsinnefattar samspelet mellan verk och um samt verekns narrativ i kontext till rum men även som enskilda verk. LÄS MER

 2. 2. Hur kan byggd miljö skyddas från det stigande havet? : En studie av adaptiva och resilienta planeringsåtgärder i Skåne och gestaltningsförslag för anpassning av Simrishamns hamn

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Emma Toth; Jeanna Otterdahl; [2022]
  Nyckelord :adaption; erosion; klimatförändringar; klimatanpassning; kustsamhällen; resiliens; stigande havsnivåer; översvämning;

  Sammanfattning : Konsekvenserna av den stigande havsnivån är en av de största utmaningarna som den fysiska planeringen i skånska kustsamhällen står inför. De urbana rummen i den befintliga miljön kräver en klimatanpassning som kan möta den stigande havsnivån, men i dagsläget saknas verktyg och tillräckliga planerings- och kunskapsunderlag för att kunna klimatanpassa den redan bebyggda miljön. LÄS MER

 3. 3. Lövskogsleden : ett utforskande arbete i hur landskapsarkitektur kan utveckla ett grönt stråk för rekreation i den redan gestaltade livsmiljön

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kajsa Andén; [2022]
  Nyckelord :rekreativa stråk; urban natur; gestaltad livsmiljö; rekreation; viderkvickelse; landborgen; urban skog;

  Sammanfattning : Detta examensarbete tar avstamp från begreppet omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer och frågan hur vårt vardagslandskap kan bidra till ökad hälsa och välbefinnande, ett av de 17 globala målen inom Agenda 2030. Genom platsbesök, litteraturstudier, skissarbete och ett öppet förhållningssätt undersöks ett befintligt grönt stråk för att se dess rekreativa potential och hur dessa kan utvecklas till offentliga och varierade rum för rekreation i Helsingborg. LÄS MER

 4. 4. Stad i vind : Ett gestaltande arbete om vind och mikroklimat

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sofia Andersson; [2022]
  Nyckelord :fysisk planering; vind; vindplanering; vindhantering; fysisk miljö; urban form; offentliga rum; stadsklimat; mikroklimat; lokalklimat; klimatplanering; kuststäder; funktionsblandning; gestaltning;

  Sammanfattning : Kuststäder är platser i Sverige som är särskilt utsatta för hårda vindar större delar av året. Enligt Gehl är vind det fenomen som påverkar oss människor mest utomhus vilket gör det viktigt att implementera vindhantering vid planering och byggnation av nya stadsdelar och nybyggnationer. LÄS MER

 5. 5. Mötesfriheten under covid-19 pandemin - En undersökning om restriktionerna inneburit en kränkning av Europakonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Robin Bringsén; [2022]
  Nyckelord :folkrätt; covid-19; europakonventionen; mötesfrihet; demonstrationsfrihet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har inneburit stora utmaningar för samtliga samhällsaktörer. För enskilda individer och grupper har pandemin i många avseende inneburit stora utmaningar socialt då social distansering har förespråkats, vilket i många fall har lett till en ökad känsla av ensamhet. LÄS MER