Sökning: "Patrik Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Patrik Andersson.

 1. 1. Utveckling av strategier för avfallshantering enligt avfallshierarkin : En analys av policys och avfallsmängder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Carolina Tufvesson; Patrik Andersson; [2022]
  Nyckelord :Circular economy; Economy; Ljubljana; Malmö; path dependence; waste hierarchy; waste management; Avfallshantering; avfallshierarkin; Cirkulär ekonomi; Ekonomi; Ljubljana; Malmö; Stigberoende;

  Sammanfattning : Ökad efterfrågan på produkter och varor kräver stora mängder råmaterial för produktion och distribution, vilket har inverkan på global och lokal miljö och klimat. Det som tillverkas kommer också att bli avfall, vilket har ytterligare inverkan på miljö och klimat. LÄS MER

 2. 2. Ägartyper och deras påverkan på mångfald inom bolagsstyrelser : En kvantitativ studie om mångfalden i svenska styrelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Khalil Owada; Patrik Nord Andersson; [2022]
  Nyckelord :Board of directors; gender; place of residence; education; nationality; age; homogeneity; ownership types; Styrelse; kön; boendeort; utbildning; nationalitet; ålder; homogenitet; ägartyper;

  Sammanfattning : Bakgrund; Mångfald har under en lång tid varit ett högaktuellt begrepp inom näringslivet. Senaste åren har mångfalden i näringslivet fått mer uppmärksamhet, inte minst i bolagsstyrelser. En växande global marknad har lett till att mångfalden uppmärksammas alltmer. LÄS MER

 3. 3. Vane-engagemang inom online-handel : En studie om vane-engagemang och kognitiv kundupplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Patrik Andersson; Philip Ivarsson; [2021]
  Nyckelord :Habitual-commitment; cognitive customer experience; habits; consumer habits; online shopping; Vane-engagemang; kognitiv kundupplevelse; vanor; konsument vanor; online-handel;

  Sammanfattning : Syfte: Den här studien presenterar en ny vinkel på forskning inom engagemang och kundupplevelser. Studiens syfte är att undersöka hur konsumenters köpbeteende påverkas av vane-engagemang inom onlineshopping, samt att se hur kvalitén på den kognitiva kundupplevelsen påverkar vane-engagemanget. LÄS MER

 4. 4. Samverkan och Samsjuklighet i ett fragmentiserat välfärdssystem

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jonas Andersson; Patrik Kindsjö; [2020]
  Nyckelord :Samverkan; samsjuklighet; människobehandlande organisationer; missbruk; substansberoendesyndrom; psykisk sjukdom; socialtjänst och psykiatri.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att genom intervjuer med tjänstemän från socialtjänsten och den regionala psykiatrin undersöka hur organisationerna samverkar kring personer med samsjuklighet. Resultatet baseras på semistrukturerade intervjuer av två tjänstemän från den regionala psykiatrin och två tjänstemän från socialtjänsten i en medelstor kommun i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Mindre privata aktiebolags opportunistiska styrning av uppskrivningar av anläggningstillgångar - En jämförande studie av mindre aktiebolag med och utan revision

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Burlin; Patrik Andersson; [2019-06-18]
  Nyckelord :Resultatmanipulering; revisor; revision; revisionsplikt; uppskrivning av anläggningstillgångar; uppskrivningsfond;

  Sammanfattning : .... LÄS MER