Sökning: "Pelham"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Pelham.

 1. 1. Avvägningen mellan upphovsrätt och allmänhetens intresse av nyhetsrapportering - Svensk rättstillämpning och HD:s kommande prövning av PMT 1473-18 mot bakgrund av EU-domstolens rättsfall Pelham, Funke Medien och Spiegel Online

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Sandrén; [2020-05-17]
  Nyckelord :Upphovsrätt; nyhetsrapportering; informationsfrihet; yttrandefrihet; grundläggande fri- och rättigheter; avvägning; PMT 1473–18; Pelham; Funke Medien; Spiegel Online;

  Sammanfattning : Diskussionen i denna uppsats kretsar kring vilka möjligheter som finns i svensk rätt att inskränka eller göra undantag från upphovsrätt och närstående rättigheter till stöd för nyhetsrapportering. Mer specifikt belyser diskussionen den betydelse som EU-rätten har i sammanhanget mot bakgrund av EU-domstolens rättsfall Pelham, Funke Medien och Spiegel Online vars avgöranden meddelades under sommaren 2019. LÄS MER

 2. 2. Musiksampling och upphovsrätt : I ljuset av EU-domstolens avgörande i mål C-476/17 Pelham

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Albin Gelhaar; [2020]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Marknadsrätt; Mediarätt; Upphovsrätt;

  Sammanfattning : This thesis explores the legal framework revolving music sampling, which recently has been brought to light after the judgment of the European Court of Justice (CJEU) in the case of C-476/17 Pelham. Before this judgment, the correlation between music sampling and Copyright Law was unclear, whilst music sampling had obtained a global cultural status. LÄS MER

 3. 3. Självbild hos barn med ADHD-diagnos och deras syn på hur de betraktas av sin närmaste omgivning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Linda Granqvist; [2015]
  Nyckelord :ADHD; Child´s perspective; Positional objectivity; ADHD; Barnperspektiv; Positionell objektivitet;

  Sammanfattning : Inledning: Många studier har fokuserat på ADHD-barn, föräldrars, lärares och syskons olika perspektiv på ADHD och hur det är att leva med diagnosen. Studier har också visat att barn med ADHD ofta överskattar sin prestation i förhållande till hur andra uppfattar den. LÄS MER

 4. 4. When All Comes down to Clothes : An Interpretation of P.G. Wodehouse's The Inimitable Jeeves

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Tobias Frööjd; [2012]
  Nyckelord :P. G. Wodehouse; Sir Pelham Grenville Wodehouse; The Inimitable Jeeves; Jeeves; Wooster; Bertie; Menswear; Clothing; Clothes; Dressing; Dress; Dress codes; Fashion; Style; Tradition; Traditions; Traditional; Conservative; Values; British; Britain; Aristocracy; Class; Society; Social; Upper class; England; English; Valet; Butler; New historicism;

  Sammanfattning : Abstract My aim for this paper is to analyse the character Jeeves' obsession with perfect clothing in     P. G. Wodehouse's The Inimitable Jeeves (1923). LÄS MER