Sökning: "Rutschkana"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Rutschkana.

 1. 1. Fysikundervisning inom förskolan i en utomhusmiljö : En kvalitativ studie med en planerad aktivitet som observationsgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maja Eriksson; Sofie Hammarström; [2019]
  Nyckelord :Friction; Outdoor education; Physics education; Preschool; Science education.; Friktion; Fysikundervisning; Förskola; Naturvetenskapsundervisning; Utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att se hur utomhusmiljön på förskolan går att använda som ett pedagogiskt verktyg för att lära barn om fysikaliska fenomen. Vi har valt att göra detta genom att använda oss utav två metodansatser, observationer och intervjuer där det under observationerna utfördes en förutbestämd aktivitet som utforskade friktion i en rutschkana. LÄS MER

 2. 2. Barn utforskar sin förskolegård : Förskolebarns perspektiv på sin utemiljö

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Eva Fonad; Mona Carlsson; [2016]
  Nyckelord :preschool yard; childhood geography; conversations walks; childrens perpective; förskolegård; barndomsgeografi; samtalspromenader; barns perspektiv;

  Sammanfattning : Vårt intresse för utemiljön uppstod då vi såg, genom erfarenheter av arbete på förskolor, att många förskolegårdar inte alltid tilltalade barnen. Några gårdar såg inte inspirerande ut och barnen visste inte vet vad de skulle göra. LÄS MER

 3. 3. Vasalunds förskola

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Heidi Jokinen; [2016]
  Nyckelord :Solna; Vasalund; förskola;

  Sammanfattning : Förskolan ligger i ett lugn bostadskvarter i Solnas Vasalund. Förskolans byggnad ligger på södra ändan av tomten och huset bildas av tre huskroppar: en avdelningsdel, en korridors del i mitten samt en funktionell del - med barnens entré på plan 2, ateljé på plan 3 samt en samlingsrum Piazza på översta våningen. LÄS MER

 4. 4. Rutschkana vs buskage : Landskapsarkitekters tankar kring utformningen av förskolansutomhusmiljö samt observationer av dess användning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Veronica Brännström; Camilla Lindholm Anthony; [2016]
  Nyckelord :Förskola; utomhusmiljö; landskapsarkitekt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur en bra utomhusmiljö är konstruerad enligt landskapsarkitekter, samt att studera hur miljön används av barnen på förskolan. För att ta reda på detta har vi fått svar av tre stycken landskapsarkitekter. LÄS MER

 5. 5. ”Det är så tomt här, jag skulle föreslå två gungor och en rutschkana” : En intervjustudie av barns perspektiv på förskolegården

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Louise Gustafsson; Sara Sletterhage; [2015]
  Nyckelord :Förskolegård; utemiljö; lekredskap; barns perspektiv; strukturerade områden och ostrukturerade områden;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra barns uppfattningar av förskolegården med utgångspunkt i forskningsfrågorna: Finns det områden på förskolegården som barnen anser vara mer eller mindre attraktiva att vara på? Samt Om så är fallet, vad kan detta bero på?En kvalitativ intervjustudie genomfördes i form av samtalspromenader på en förskola där barn i fyra till fem års ålder intervjuades i par. Materialet har efter intervjuerna sammanställts utifrån de olika uppfattningarna barnen framförde. LÄS MER