Sökning: "Ryan Bild"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ryan Bild.

 1. 1. Musikens effekt på motivation : Hur motionärer upplever musiken vid styrketräning och vad som i musiken är motiverande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Elin Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :Self-Determination Theory; Musik; Motivation; Träning;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur motionärer upplever musiken under styrketräningspass vid gruppträning och vad i musiken som är motiverande. För att samla in material till uppsatsen har jag använt mig av observation, enkät och analys av musik vid ett och samma styrketräningspass på Olympen Träningscenter. LÄS MER

 2. 2. Motivation - en ledares möjlighet och utmaning : faktorer att beakta för att öka motivationen hos professionella medarbetare

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Yen-Leng To; Mathilda Bergqvist; [2012]
  Nyckelord :motivation; ledarskap; professionell medarbetare;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att genom litteraturstudier samt med utgångspunkt i ett antal intervjuer med respondenter, skapa en förståelse för vad som motiverar professionella medarbetare på deras arbetsplats. Metod: Vi har använt oss av ett hermeneutiskt perspektiv, vilket har motiverat till att göra en abduktiv studie samt att använda oss av kvalitativ metod i våra intervjuer. LÄS MER