Sökning: "offerskap"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet offerskap.

 1. 1. Maskulina ideal och sexuella trakasserier : En diskursanalys av gender och jämställdhet inom Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emelie Wahlkrantz; [2020]
  Nyckelord :Gender mainstreaming; gender equality; Swedish Armed Forced; sexual harassment; masculinity; Jämställdhetsintegrering; genus; Försvarsmakten; sexuella trakasserier; maskulinitet;

  Sammanfattning : Mot bakgrunden av den könsneutrala värnplikten var uppsatsens syfte att identifiera diskurser om gender och jämställdhet inom Försvarsmakten. För att undersöka detta användes en diskursanalys där dagstidningsartiklar och Försvarsmaktens jämställdhetsdokument analyserades utifrån frågeställningarna om hur gender respektive jämställdhet diskuteras och förstås i dessa material. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmiljö och aktörskap : Skiftande motstånd och motstridiga lojaliteter i förskollärares berättelser om ett #pressatläge i förskolan

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Ohlin; [2020]
  Nyckelord :Förskola; motstånd; arbetsmiljö; Förskoleupproret; positionering; motståndssubjektivitet;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats berör förskollärares arbetsmiljö och kamp för bättre villkor. Tidigare forskning beskriver ett glapp mellan förutsättningar och krav, med konsekvenser för arbetsmiljön i förskolan och förskolepersonalens hälsa. LÄS MER

 3. 3. Kvinna och rättslös : en kvalitativ studie om jämlikhetsproblematiken inom svenskt rättsväsende och manifestationerna #rättslösa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Sofie Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Feminism; jämlikhet; manifestationer; rättssystemet; rättslösa; offerskap; härskartekniker;

  Sammanfattning : Under senare delen av 1990-talet och genom 2000-talet har kritiken mot den rättsliga hanteringen av sexualbrott växt sig allt starkare och hösten 2017 spred sig #metoo som en löpeld över sociala medier världen över. En stor del av kritiken berör behandlingen av brottsoffret i den rättsliga prövningens resonemang och argumentation. LÄS MER

 4. 4. “Du är väl stor och stark, hon är så liten” En kvalitativ studie om attityder mot våldsutsatta män som söker skydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Emma Gustafsson; Pernilla Wahlberg; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: attityder; maskulinitet; maskulinitetsnormer; skyddat boende; offerstatus; Socialstyrelsen.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Författare: Emma Gustafsson & Pernilla Wahlberg Titel: “Du är väl stor och stark, hon är så liten” Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp Handledare: Sophia Yakhlef Sociologiska institutionen, vårterminen 2020 Denna studie syftar till att bidra med ett perspektiv till forskningen om manliga brottsoffer, och specifikt gällande våldsutsatta män som söker skydd från våld. Studien syftar till att besvara frågor om diskurser om manligt offerskap ser ut och attityder kring män som brottsoffer. LÄS MER

 5. 5. Målsägande eller offer? En kritisk diskursanalys av hur offerskap konstrueras i fall av cyberstalking

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Freja Redder Petersson; Amanda Thonander; [2020]
  Nyckelord :cyberstalking; kritisk diskursanalys; offerskap; olaga förföljelse; victimblaming; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis focuses on the construction of victimization in interrogations with the claimants in cases of cyberstalking. There has been a big evolvement in the field of technology and use of social media in the last decade, which has resulted in new ways of committing crimes. LÄS MER