Sökning: "Sandra Peltonen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Peltonen.

  1. 1. Sociala interaktioner på sociala medier : En studie om interaktionen på musikartisters Instagramkonton

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

    Författare :Sandra Peltonen; [2019]
    Nyckelord :Fans; music artist; interaction; communication; parasocial interaction; social media; Instagram; virtual communities; online community; Fans; musikartist; interaktion; kommunikation; parasocial interaktion; sociala medier; Instagram; virtuella gemenskaper; nätgemenskap; community;

    Sammanfattning : Undersökningens syfte är att redogöra för interaktionen på fyra svenska soloartister och sångares Instagramkonton, där fokus legat på att kartlägga interaktionen mellan musikartister och fans, samt fans emellan, för att sedan beskriva vilka mönster som förekommer i interaktionen vid en jämförelse mellan alla fyra konton. Målet med den kvalitativa undersökningen har varit att nå en övergripande förståelse för interaktionen, och undersökningen har därför genomförts med en induktiv forskningsansats, för att få en bred förståelse för materialet. LÄS MER