Sökning: "Sara Aspelin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Aspelin.

  1. 1. Selektiva distributionssystem - En studie av konkurrenslagen och dess tillämpning

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Sara Aspelin; [2017]
    Nyckelord :Konkurrensrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Selektiva distributionssystem är marknadsföringsmetod som ofta används vid distribution av exklusiva och tekniskt avancerade varor. Denna typ av distribution innebär att produkter som säljs inom systemet endast distribueras av återförsäljare som är auktoriserade. LÄS MER