Sökning: "Sara Elmenzel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Elmenzel.

  1. 1. Våld inom vården : Våld mot sjuksköterskor skapar lidande för patienten- en empirisk intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Karin Johansson; Sara Elmenzel; [2018]
    Nyckelord :Abuse; communication; custodial care; patient security; violent patients; Kommunikation; lidande; tvångsvård; våld; våldsamma patienter; övergrepp;

    Sammanfattning : Syfte: Att beskriva svenska sjuksköterskors uppfattningar om hur våld påverkar omvårdnaden inom akutsjukvården. Metod: En kvalitativ studie med sex stycken intervjuer inom akutsjukvården i södra Sverige. Analysen utfördes med en systematisk textkondensation. LÄS MER