Sökning: "Suicide prevention"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Suicide prevention.

 1. 1. HUR MAN SOM SJUKSKÖTERSKA BÖR ARBETA MED SUICIDPREVENTION HOS PATIENTER MED FÖRSTÄMNINGSSYNDROM - En översiktsartikel

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isak Gunnarsson; Emma Pettersson; [2023-03-16]
  Nyckelord :Suicide prevention; nurse s role; depression; bipolar disorder; mood disorder;

  Sammanfattning : Background: Mood disorder is a collective name for the diagnoses of depression and bipolar syndrome. The suicide risk is higher in this patient group than in the normal population. As a nurse, it is important to have knowledge of how suicidal risk is identified in this patient group, as well as how to prevent it. LÄS MER

 2. 2. Hur kan räddningstjänstens organisatoriska arbete kring suicidprevention inom samhällsplanering utvecklas?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Anna Ström; Annie Johansson; [2023]
  Nyckelord :Suicidprevention suicide prevention ; förebyggande prevention ; räddningstjänsten the rescue service ; fysisk planering physical planning ; samverkan cooperation ; kommunalt handlingsprogram municipal action programme ; planprocessen planning process ; hotspots; fysisk barriär physical barrier ; riskfyllda platser high-risk locations .; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Suicide prevention consists of several different types of strategies ranging from strengthening the individuals’ mental health to spatial planning. Studies have shown that preventing suicide within the scope of spatial planning by restricting the accessibility to dangerous sites is effective and helpful. LÄS MER

 3. 3. Krisstöd till anhöriga vid suicid : En kvalitativ intervjustudie med inriktning på professionellas upplevelser av krisstöd till anhöriga vid suicid

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Veronica Österström; Sofia Wisén; [2023]
  Nyckelord :suicide; bereavement; crisis support; grief; stigmatization; suicide prevention; suicid; efterlevande; krisstöd; sorg; stigmatisering; suicidprevention;

  Sammanfattning : Suicid är ett folkhälsoproblem i Sverige som skapar ett stort lidande hos de anhöriga som blir kvar. De efterlevande drabbas ofta av psykisk ohälsa som genererar ett ökat behov av hjälp och stöd. Syftet med denna studie är att undersöka professionellas upplevelser av krisstöd till anhöriga vid suicid. LÄS MER

 4. 4. Suicidprevention inom socialpsykiatri : En kvalitativ studie om handläggares upplevelser av arbetet med suicidala klienter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Andrea Thunberg; Joline Juvél; [2023]
  Nyckelord :Suicide; suicide prevention; social psychiatry; cooperation; discretion.; Suicid; suicidprevention; socialpsykiatri; samverkan; handlingsutrymme.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka socialpsykiatrins arbete med ärenden där det förekommer en suicidrisk och att genom respondenternas upplevelser uppmärksamma tänkbara utvecklingsområden inom det suicidpreventiva arbetet. Den kvalitativa studien genomfördes genom att intervjua sju handläggare inom socialpsykiatrin och materialet bearbetades genom kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ intervjustudie om efterlevandes erfarenheter och behov av stöd vid förlust av en anhörig i suicid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emma Högberg; [2023]
  Nyckelord :suicide; suicide prevention; social work; social workers and relatives; självmord; suicid; suicidprevention och efterlevandestöd;

  Sammanfattning : Suicide is an extensive worldwide public health problem. Every suicide leaves survivors, families and friends in grief and sorrow, a group of people who in turn are in need of support. The purpose of this essay is to increase the knowledge and understanding about these peoples’ need of support as a form of suicide prevention. LÄS MER