Sökning: "Undersöka språket"

Visar resultat 1 - 5 av 2308 uppsatser innehållade orden Undersöka språket.

 1. 1. “Bara vi läser med barnen, det är det viktiga”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Shene Bolvardi; Sara Engström; Martina Olsson; [2024-03-05]
  Nyckelord :Förskola; flerspråkighet; språkutveckling; fysisk högläsning och digital högläsning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskollärare beskriver att de arbetar med fysisk och digital högläsning i sin verksamhet samt hur de stöttar flerspråkiga barns språkutveckling vid dessa tillfällen. Studien utgår från tidigare forskning samt förskolans läroplan Lpfö (2018) som lyfter fram att förskolan ska arbeta med barns språkutveckling, såväl det svenska språket som barnets modersmål. LÄS MER

 2. 2. Förskollärare som språkliga förebilder i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Laura Tejos; Miriam Segerberg; Vanessa Bursjöö; [2024-02-26]
  Nyckelord :språklig förebild; förskola; förskollärare; uppfattningar; språkutveckling;

  Sammanfattning : Denna forskningsstudie syftar till att undersöka förskollärares uppfattningar om sin roll som språklig förebild i förskolan. Enligt ”Läroplanen för förskolan’’ (Lpfö18, 2018) ska förskollärare arbeta för att stimulera barns språk och därmed främja språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares uppfattning om barns språkliga strategier i lek - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sandra Norgren; Amalia Lampa; Maria Therése Svensson; [2024-02-26]
  Nyckelord :Verbalt språk; förskollärare; uppfattning; hierarkier; status; lek och samspel.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att beskriva förskollärares uppfattningar kring barns användning av språkliga strategier i lek. Läroplanen för förskolan (2018) lyfter fram att barnen ska utveckla förmåga att kunna samarbeta och lösa konflikter i leken, samt att ta ansvar för gemensamma regler. LÄS MER

 4. 4. Écrire sans exclure. Analyse de l’utilisation de l’écriture inclusive dans la presse française

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Tove Lindberg; [2024-02-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att studera frekvensen av könsinkluderande språk i tre av de mest lästa dagstidningarna i Frankrike: Le Monde, Le Figaro och Libération. För att genomföra en korpusanalys av tidningstexter bestående av totalt 12 285 ord valdes tre av de mest frekventa kategorierna av könsinkluderande språk ut. LÄS MER

 5. 5. Nivåer av konkretisering. Lärares mediering i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Ashcroft; Marie Forsberg; Therése Johansson; [2024-02-16]
  Nyckelord :matematik; konkretisering; laborativt material; undervisning; specialpedagogik; mediering;

  Sammanfattning : ästan en fjärdedel av alla vuxna har så låga matematikfärdigheter att det påverkar deras för måga att genomföra vardagliga uppgifter enligt en studie av Parsons och Bynner (1997, 2005) refererad i Dowker (2019). Forskning har visat att matematiksvårigheter har stor inverkan på livskvalitén, kanske större än läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER