Sökning: "Utlandsadopterade barn"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Utlandsadopterade barn.

 1. 1. UTLANDSADOPTERADE BARNS INTEGRERING OCH SPRÅKINLÄRNING En kvalitativ studie utifrån fem adoptivföräldrars perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jane Sandström; Julia Enoksson; [2018-08-25]
  Nyckelord :Utlandsadopterade barn; lärande; språk; sociokulturell; kognitiv;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att utifrån adoptivföräldrarnas perspektiv undersöka barnets integrering in i sitt nya modersmål, samt analysera adoptivföräldrarnas erfarenheter om eventuella språksvårigheter som kan uppstå i den sociala kontexten.Teori:Till grund av studien används det sociokulturella perspektivet utifrån Vygotskij och Säljö. LÄS MER

 2. 2. Ung och utlandsadopterad : En intervjustudie om problembilden kring utlandsadopterade ungdomar

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Maria Persson; [2008]
  Nyckelord :Adopterade; ungdomar; behandlingshem; psykisk och fysisk hälsa;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen belyses hur problembilden kring utlandsadopterade ungdomar beskrivs av personal som arbetar på ett behandlingshem med särskild kompetens att ta emot adopterade ungdomar samt hur behovet av ett behandlingshem med sådan profil motiveras av hemmets personal. Studien bygger på intervjuer utförda under våren 2008. LÄS MER

 3. 3. Har utlandsadopterade barn språkproblem? : En undersökning om vad föräldrar och pedagoger anser

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Pia Ahlstrand; Karin Bjärle; [2006]
  Nyckelord :utlandsadopterade barn; adoption; språksvårigheter; pedagoger; skola;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur stor kunskap pedagoger har om utlandsadopterade barn och deras eventuella språkproblem. De frågeställningar vi ämnade besvara var bland annat vad litteraturen skriver om utlandsadopterade barns språk. LÄS MER

 4. 4. Adoptivbarn : Barn med behov av särskilt stöd i skolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Lenneman; [2002]
  Nyckelord :Education; Adoptivbarn; barn med behov av särskilt stöd; utlandsadopterade; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att söka ta reda på vilka problem och svårigheterutlandsadopterade barn kan ha och varför de utvecklar dessa problem samt försöka ta reda på dessa barns specifika behov i skolan. Arbetet inleds med en litteraturstudie som beskriver hur det har sett ut med adoptioner från början av 1900-talet fram till idag. LÄS MER