Sökning: "andra generationens invandrare identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden andra generationens invandrare identitet.

 1. 1. En tredje identitet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :David Aizi; [2019]
  Nyckelord :Andra generationens invandrare; tredje identitet; etnicitet; utseende; tillhörighet; kultur; språk.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka samt belysa hur andra generationens invandrare upplever sin identitet i ett mångkulturellt samhälle. Fem andra generationens invandrare intervjuades genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att berätta hur de upplevde sin identitet. LÄS MER

 2. 2. Född i Sverige med invandrarföräldrar - Vem är jag? : En kvalitativ studie av unga svenskfödda män med Mellanösternbakgrund och deras uppfattning av identitet samt upplevelse av etnisk stereotypisering.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Rim El-Ghariri; Soma Serray; [2019]
  Nyckelord :culture; identity; ethnicity; stereotypes; kultur; identitet; etnicitet; stereotypisering;

  Sammanfattning : Forskning har visat att andra generationens invandrare kan uppleva identitetsförvirring som följd av oklar etnisk tillhörighet. Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur unga vuxna män med invandrarbakgrund (Mellanöstern) uppfattade att leva med sin egen dubbelidentitet/två kulturer och om männen upplevde fördomar baserat på deras utseende. LÄS MER

 3. 3. Att vandra mellan två kulturella världar : En kvalitativ studie om andra generationens invandrares etniska identitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Barwa Jalal; Bawar Ahmed; [2018]
  Nyckelord :Ethnic identity; ethnicity; identity; group membership; community; majority population; minority population; second generation immigrants and rootlessness; Etnisk identitet; etnicitet; identitet; grupptillhörighet; gemenskap; majoritetsbefolkning; minoritetsbefolkning; andra generationens invandrare och rotlöshet;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate and gain an understanding of the second-generation immigrant's ethnic identity. To carry out our survey, we used the qualitative approach, more specifically interrogations. In total, 6 people were interviewed between the ages of 18–29 years. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av etnisk diskriminering : En kvalitativ studie av den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Antonella Asaker; Alina Ali Salah; [2018]
  Nyckelord :Etnisk diskriminering; arbetslöshet; invandrare; etnisk diskriminering på arbetsmarknaden; arbets- och organisationspsykologi;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte upplevelser av etnisk diskriminering på arbetsmarknaden hos arbetslösa första och andra generationens invandrare. Studien hade en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer genomfördes. Urvalet bestod av ett bekvämlighetsurval med nio arbetslösa respondenter från olika länder. LÄS MER

 5. 5. Samma stad - Skilda livsvillkor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Nora Abdul-Karim; Yassmine Charafeddine; [2018]
  Nyckelord :Immigrants; culture; ethnicity; identity; integration; Invandrare; kultur; etnicitet; identitet; integration;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur andra generationens invandrare upplever sin tillhörighet och integration till det svenska samhället respektive tillhörigheten till det område de bor i. Studien har en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer har genomförts. LÄS MER