Sökning: "högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping abstract"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping abstract.

 1. 1. Hitlers roll i läroböcker : – en textanalys av åtta läroböckers framställning av Hitlers roll i utvecklandet av nazism och Förintelsen utifrån ett aktörs -och strukturperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Samantha Olsson; [2020]
  Nyckelord :Hitler; läromedel; historieundervisning; Förintelsen och nazism;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of the study is to investigate the role Hitler played in explanations for the rise of Nazism and the Holocaust. The starting point is textbooks in history for high school from the 1960s to 2014. LÄS MER

 2. 2. Med fingrar, haka, läpp och tår – resultatet av räknandet jag får : En kvalitativ studie av elevers handgester när de löser aritmetikuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ellen Klingberg; [2020]
  Nyckelord :embodied cognition; gestures; finger counting; arithmetic; mathematics; embodied cognition; gester; aritmetik; fingerräkning; matematik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva hur elever i de lägre åldrarna använder handgester när de löser aritmetikuppgifter. Den teoretiska utgångspunkten i studien är embodied cognition, där det centrala i teorin är att vi lär oss genom kroppen. LÄS MER

 3. 3. Samspel, gemenskap och delaktighet : En kvalitativ intervjustudie om inkludering av nyanlända elever i samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lisa Larsson; [2019]
  Nyckelord :Inclusion; newly arrived pupils; social studies; socio-cultural theory; Social studies Teacher in primary school years 4-6; Inkludering; nyanlända elever; samhällskunskap; sociokulturell teori; samhällskunskapslärare 4-6;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att öka kunskapen om vilka olika arbetssätt lärare använder för att inkludera nyanlända elever i samhällskunskapsundervisningen. Studien är en kvalitativ intervjustudie med inspiration från en fenomenologisk livsvärldsansats. LÄS MER

 4. 4. Talent management - en oproblematisk HR-strategi? : En kvalitativ studie om organisationers uppfattningar kring tre utmaningsområden inom talent management

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lisa Hedberg; Josefin Svensson; [2019]
  Nyckelord :talent management; utmaningar; definition; strategi; implementering; etik; rättvisa;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Talent Management - en oproblematisk HR-strategi?   Undertitel: En kvalitativ studie om organisationers uppfattningar kring tre utmaningsområden inom talent management.   Författare: Lisa Hedberg och Josefin Svensson   Handledare: Jean-Charles Languilaire   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp   Datum: 2019-05-05   Nyckelord: Talent management, utmaningar, definition, strategi, implementering, etik och rättvisa. LÄS MER

 5. 5. Likheter och skillnader i kunskapsutveckling inom geometri : En jämförande studie med utgångspunkt i van Hiele's teori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :van Hiele’s teori; elevers lärande; geometrisk begreppsförståelse; progression; geometri-undervisning;

  Sammanfattning : Ämnesområdet för den här studien är matematik, specificerat geometri.Studien undersöker hur van Hiele's teori kan användas för att utveckla eleversförståelse inom geometri, eftersom elever tenderar att ha problem med attbenämna geometriska figurer. LÄS MER